Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

lipiec 2021
Złożenie wniosku przez internet o dowód osobisty

Złożenie wniosku przez internet o dowód osobisty

UWAGA!!! Złożenie wniosku przez internet możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Ze względu na zmiany w przepisach złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet będzie możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 roku.

Od dnia 02 sierpnia 2021 roku wnioski o wydanie dowodu osobistego przez internet będzie można składać tylko dla dzieci do lat 12.

więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty

Czytaj więcej...
lipiec 2021
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 69

Burze z gradem

stopień: 2
prawd. 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie w przypadku kumulacji opadów do 60 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
Uwagi: Ostrzeżenie może być aktualizowane.

Ważne:
Od: 2021-07-26 14:00
Do: 2021-07-27 02:00


Upał

stopień: 2
prawd. 80%
Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-07-25 12:00
Do: 2021-07-26 18:00

Czytaj więcej...
lipiec 2021
Przerwa w dostawie wody w miejscowości Rybie

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Rybie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że

w dniu 27.07.2021 r. w godz. od 08:30 do 16:00

wystąpi przerwa w dostawie wody

w miejscowości Rybie na ul. Olszowej od nr 22 do nr 50 oraz ul. Wesołej nr 24 z powodu prac na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...
lipiec 2021
Przerwa w dostawie wody w miejscowości Falenty Nowe

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Falenty Nowe

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że

w dniu 22.07.2021 r. w godz. od 08:30 do 16:00

wystąpi przerwa w dostawie wody

w miejscowości Falenty Nowe

na ul. Droga Hrabska od ul. Rozbrat do ul. Osińskich
oraz
w ul. Willowej od ul. Droga Hrabska do ul. Promiennej

z powodu prac na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...
lipiec 2021
Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021

WÓJT GMINY RASZYN - Gminny Komisarz Spisowy w Raszynie ogłasza uzupełniający otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 20.07.2021 r. – 30.07.2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Raszynie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
  (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku - JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktów:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail.
 2. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: ratusz@raszyn.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
   w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Raszynie – nr tel. (22) 701-77-77, e-mail: ratusz@raszyn.pl
 3. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy Raszyn

Czytaj więcej...