Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

czerwiec 2021
Debata nad raportem o stanie Gminy Raszyn za rok 2020

Debata nad raportem o stanie Gminy Raszyn za rok 2020

I N F O R M A C J A
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem o stanie Gminy Raszyn za 2020 rok


Na podstawie art. 28 aa. ust. 1, 4, 6 ,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) mieszkańcy gminy Raszyn mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy. Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. Sesja rozpocznie się o godz. 12:00 i będzie realizowana w trybie telekonferencji.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy Raszyn .
Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi (tzw. sesja absolutoryjna).
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób;
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Raszyn za rok 2020 zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które złożyły zgłoszenie spełniające wymogi określone w art. 28aa pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przygotowane stanowisko komputerowe dla mieszkańców biorących udział w debacie będzie przygotowane w pok. 115 (biuro rady) w Urzędzie Gminy ul. Szkolna 2a 05-090 Raszyn.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.


Przewodniczący Rady Gminy Raszyn


Klauzula RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn z siedzibą w Raszynie, Szkolna 2a, 05-090 Raszyn reprezentowana przez Wójta Raszyna.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/t.j.Dz.U z 2017r., poz.1875 z póź.zm/ oraz innych ustawach… - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i e, oraz Art.9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi go organu nadzorczego.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.
Czytaj więcej...
czerwiec 2021
Odlotowe wakacje w Świetliku

Odlotowe wakacje w Świetliku

Dla osób, które spędzą lipiec i sierpień w domu, czyli w naszej gminie, pracownicy Świetlika proponują ciekawe zajęcia i warsztaty. Dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla miłośników muzyki, sportu i robotyki. Informacje o zajęciach znajdują się na plakacie

ZAPRASZAMY.

Zajęcia są bezpłatne, ale z uwagi na covid ilość osób w grupach jest ograniczona. Zapisy prowadzą instruktorzy.

Czytaj więcej...
czerwiec 2021
Myśl samodzielnie i nie bój się spisu! To nie boli

Myśl samodzielnie i nie bój się spisu! To nie boli

Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do celów podatkowych? Jeśli masz opory, żeby wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobić. Dowiedz się, co zyskasz uczestnicząc w spisie, a co stracisz odmawiając udziału.

1.Nie kieruj się komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedzę o spisie ze sprawdzonych źródeł.

Nie zawsze prawdą są opinie osób, które zabiegają o popularność w Internecie. Czasami możesz natknąć się na informacje krytykujące organizację tego przedsięwzięcia. Wolność prasy gwarantuje dostęp do różnych zdań i opinii. Nigdzie jednak w oficjalnych mediach (również prywatnych) nie znajdziesz informacji nawołujących do bojkotu udziału w spisie. Jeśli ktoś tak czyni, pomyśl w jakim i czyim interesie to robi? Opieraj swoją wiedzę wyłącznie na potwierdzonych materiałach. Można to zrobić na stronie https://spis.gov.pl w aktualnościach i dziale poświęconym najczęściej zadawanym pytaniom. Informacji szukaj też na stronach internetowych gmin i w mediach.

2.Nie neguj zasadności spisu. Od stu lat przeprowadza się go w Polsce co dekadę.

Spisy organizowane są nie tylko w Polsce i Unii Europejskiej, ale na całym świecie. To, że spisy powszechne są potrzebne, wiedzieli już w starożytności. W naszym kraju spisy są realizowane od wieków, pierwszy został zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od 1921 r. realizowany jest ze stałą częstotliwością. Na przestrzeni dziesięcioleci bez względu na sytuację polityczną i panujące warunki spisy dostarczały informacji o ilości mieszkańców kraju i każdej miejscowości, ich charakterystyce demograficznej i warunkach mieszkaniowych. Po odzyskaniu niepodległości i w okresie rozkwitu dwudziestolecia międzywojennego służyły zaplanowaniu działań umożliwiających odbudowę kraju, po II wojnie światowej pozwalały na ocenę skali strat wojennych, utraty ludności w wyniku działań okupacyjnych oraz zmiany granic i związanych z tym masowych przesiedleń. W kolejnych dziesięcioleciach pokazywały przemiany demograficzne w strukturze wiekowej mieszkańców, liczebności rodzin, wykształceniu, czy źródłach utrzymania i inwalidztwie włączonych do formularza spisowego w 1978 r. To spisy były źródłem informacji kreślącym portret naszego społeczeństwa przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i po kolejnych latach korzystania z funduszy europejskich. Zawsze liczyła się każda odpowiedź. W obecnie trwającym spisie również liczą się wszyscy, bez względu na wiek, wykształcenie, wyznanie czy pochodzenie.

Osoby, które negują potrzebę przeprowadzania spisu powszechnego, powinny sobie zadać pytanie, co by było, gdyby go nie organizowano? Jak mogłoby funkcjonować nasze państwo bez wiedzy o tym, ile osób w nim mieszka, jak wyglądają nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? Rządzący na poziomie kraju czy gminy, bez względu na to jaką partię reprezentują, korzystają z informacji uzyskanych w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie będą dzielić środki finansowe i podejmować rzetelne decyzje dotyczące dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczności (m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, działalności placówek bibliotecznych, transportu), uruchamiania programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy wykluczonych cyfrowo. Brak danych zebranych w spisie będzie miał zatem wpływ na przyszłość Twoją i Twoich najbliższych.

3.Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie -jest on legalny i obowiązkowy

Nie jest prawdą, że nikt nie ma prawa pytać o sprawy zawarte w formularzu spisowym. Otóż spis jest legalny. Statystyka publiczna ma do tego pełne prawo na podstawie Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Dodatkowo, informacje zbierane w spisach powszechnych są wyłączone z obowiązywania przepisów RODO.

Prawdą jest, że spis obejmuje zagadnienia, które są objęte szczególną ochroną: stan zdrowia czy wyznanie religijne. Na te pytania nie musisz odpowiadać. Udzielenie odpowiedzi na pozostałe jest jednak naszym obowiązkiem. Takim samym, jak płacenie podatków.

4.Nie bój się o swoje dane, są bezpieczne

Nie jest prawdą, że informacje o Tobie zostaną przekazane jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To, co jest udostępniane, to wartości uogólnione w postaci wyliczonych wskaźników, sum, średnich. Poza tym wszystkie osoby realizujące prace spisowe obowiązuje tajemnica statystyczna, za złamanie której grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Tajemnica statystyczna jeszcze nigdy w historii nie została złamana. Warto też wiedzieć, że nie każdy pracownik statystyki ma dostęp do danych jednostkowych.

5.Nie podawaj informacji o swoim majątku – nikt o niego nie zapyta

Nie jest prawdą, że w spisie są pytania o majątek, zarobki, konto bankowe, posiadanie działek, samochodów czy kosztowności. Można to sprawdzić na stronie spis.gov.pl w wykazie pytań. Statystyka publiczna nie interesuje się też legalnością pobytu obcokrajowców. Spis nie będzie wykorzystany do nałożenia nowych podatków czy tworzenia tajnych wykazów.

Jeśli podczas wywiadu padną takie lub podobne pytania to znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje uprawnienia lub rozmowa jest prowadzona z nieuprawnioną osobą.

6.Nie zakładaj z góry, że nie podołasz zadaniu - udział w spisie zajmuje kwadrans

Nie jest prawdą, że udział w spisie jest trudny. Spokojne wypełnienie formularza zajmuje 15 minut. Możesz to zrobić przez komputer lub telefon. Pomoże ci w tym rachmistrz lub - jak wolisz - urzędnik w gminie. Możesz to też zrobić samemu. Wybierz metodę udziału najlepszą dla siebie, na przykład poprzez:

Internet i formularz na stronie spis.gov.pl

Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzędnikiem Urzędu Statystycznego

Punkt spisowy i spisanie się z pomocą urzędnika gminnego

Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem spisowym. Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie można już poprawiać. Dlatego poświęć chwilę na przeczytanie pytań i zastanów się spokojnie, zanim zaznaczysz poprawną odpowiedź.

7.Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi

Nie jest prawdą, że rachmistrz to oszust. Mogą zdarzyć się przypadki podszywania się pod rachmistrza, tak samo jak oszuści podszywają się pod wnuczka, policjanta czy wojskowego. Trzeba być ostrożnym na każdym kroku. Jeśli masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfikuj jego tożsamość.

Rachmistrz zadzwoni z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze względu na skalę przedsięwzięcia niektóre telefony mogą wskazywać te numery jako zagrożenie lub spam. To dlatego, że występuje ciąg tych samych cyfr. Takie numery zostały ustalone, żeby łatwo było je zapamiętać. Jeśli zadzwoni jeden z dwóch wspomnianych numerów, odbierz połączenie bez zbędnych obaw.

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to rachmistrz prowadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu poprosić rachmistrza o wyjaśnienie.

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku osób, które nie czują się zbyt pewnie używając telefonu i Internetu albo w ogóle nie miały styczności z cyfrowym światem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie przez Internet – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, należy skorzystać z pomocy rachmistrza.

8.Nie trać czasu, skorzystaj z fachowej pomocy

Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać osoby nie dysponujące nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że pośpiech i niedokładne czytanie treści pytań na formularzu spisowym są najczęstszą przyczyną pomyłek popełnianych przez mieszkańców przy jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi telefonami na infolinię spisową i próbą poprawy błędnych zapisów za pośrednictwem konsultanta.

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie przez pytania spisowe, przeczyta je dokładnie wraz z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas odpowiedzi. Co więcej, odbierając telefon od rachmistrza i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu rozmowy. Możemy zatem bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem.

9.Nie odkładaj spisu na później, oszczędź sobie stresu

Nie jest prawdą, że zyskasz, jeśli będziesz odwlekać spis w nieskończoność. Może się bowiem okazać, że osób, które zostawiły sobie spis na ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, że ograniczona będzie dostępność rachmistrzów i konsultantów telefonicznych. Będzie wprawdzie funkcjonować samospis internetowy, ale w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie rachmistrza i wszystkie wątpliwości będziemy musieli wyjaśnić sami. Odkładanie spraw prostych na ostatnią chwilę, jak pokazuje praktyka, często prowadzi do niepotrzebnych emocji i stresujących sytuacji.

10.Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny

Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno określa, że kto wbrew obowiązkowi odmawia udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie. Jej wysokość każdorazowo określa sąd w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Maksymalna kara grzywny może wynieść nawet 5 000 zł.

Na górze grafiki jest napis: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Poniżej jest tytuł grafiki: Nie bój się spisu, bądź na TAK! Pod tytułem umieszczono dziesięć punktów:

1.Nie kieruj się komentarzami czy filmikami z Internetu! Czerp wiedzę o spisie ze sprawdzonych źródeł.

2.Nie neguj zasadności spisu. Od stu lat przeprowadza się go w Polsce co dekadę.

3.Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie -jest on legalny i obowiązkowy

4.Nie bój się o swoje dane, są bezpieczne

5.Nie podawaj informacji o swoim majątku – nikt o niego nie zapyta

6.Nie zakładaj z góry, że nie podołasz zadaniu - udział w spisie zajmuje kwadrans

7.Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon i zaufaj rachmistrzowi

8.Nie trać czasu, skorzystaj z fachowej pomocy

9.Nie odkładaj spisu na później, oszczędź sobie stresu

10.Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny

Pod punktami jest napis: spis.gov.pl

Na dole grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.


Czytaj więcej...
czerwiec 2021
Lato z Kulturą w CKR 2021

Lato z Kulturą w CKR 2021

Centrum Kultury Raszyn organizuje półkolonie dla dzieci z roczników 2010 – 2014. Zapisy od 16 czerwca od godz. 10:00 wyłącznie przez www.StrefęZajęć.pl

Zajęcia w godz. 8:00-16:00
Turnus I: od 2 sierpnia do 6 sierpnia (odpłatność: 250zł / cena uwzględnia obiady)

Istnieje możliwość zapisania dziecka na oba turnusy.
Turnus I i II: od 2 sierpnia do 13 sierpnia (odpłatność: 500zł / cena uwzględnia obiady)

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne będą w Strefie Zajęć i na stronie CKR:
Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wypełnienia karty kwalifikacyjnej uczestnika akcji „LATO Z KULTURĄ W CKR 2021” oraz dostarczenia jej do CKR w terminie do 30.07.2021 r.

Opłaty w wysokości 250zł lub 500zł (w zależności od ilości turnusów) należy wnosić w terminie do dnia 19.07.2021 r., przelewem na konto: Centrum Kultury Raszyn: 05 8004 0002 2010 0020 3935 0002 Bank Spółdzielczy w Raszynie, z dopiskiem: opłata za udział (imię i nazwisko uczestnika) w akcji „LATO Z KULTURĄ W CKR 2021”

Program akcji Lato z Kulturą w CKR 2021:

 • zajęcia muzyczno-wokalne
 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne
 • zajęcia opiekuńcze
 • warsztaty taneczne z elementami tańca ludowego i nowoczesnego
 • warsztaty teatralne
 • warsztaty cukiernicze
 • warsztaty komputerowe z użyciem pisaków 3d
 • gry i zabawy sportowo-rekreacyjne z Wodzirejem
 • kino (filmy animowane lub fabularne pełnometrażowe)
 • basen
 • wycieczka do Parku Rozrywki w Julinku i wiele innych atrakcji
 • codzienne obiady (w przypadku nietolerancji pokarmowej niektórych produktów żywnościowych przez uczestnika akcji Lato z Kulturą w CKR, istnieje możliwość wyboru innego zestawu obiadowego).

Czytaj więcej...