Informacja dla rolników dotycząca zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r. | Gmina Raszyn

Informacja dla rolników dotycząca zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r.

Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących własnością, lub współwłasnością. Wniosek może złożyć również dzierżawca. Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, zaś pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2024 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju.

Oznacza to, że w 2024 r. procent rolny może uzyskać:

  • 160,60 zł (110 x 1,46 zł) z 1 ha użytków rolnych,
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP bydła,
  • 5,84 zł (4 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej liczby świń.
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP owiec,
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP kóz,
  • 58,40 zł (40 x 1,46 zł) z 1 średniej rocznej DJP koni.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu    do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

  1. od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną - paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,
  2. od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną - paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r.

Faktura uproszczoną czyli paragon z NIP powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

WYPŁATA

Zwrot podatku nastąpi w 2024 roku w ustawowych terminach:

  • Do dnia 1-30 kwietnia 2024r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • Do dnia 1-31 października 2024r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Pieniądze będą wypłacane na numer konta podany we wniosku bądź w kasie Urzędu Gminy Raszyn.

Druki wniosku oraz innych załączników można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Raszynie (pok. 5) lub na stronie internetowej Urzędu www.raszyn.pl.