Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LXXXVII Sesji Rady Gminy w dniu 14 grudnia 2023 roku (czwartek) – godz. 12:00

 1. Otwarcie LXXXVII sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 5. Uchwała sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 6. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2024”.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2023-2030.
 9. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
 10. Uchwała w sprawie przejęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcie budżetu na 2024 rok.
 12. Sprawy różne.
 13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 14. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl