Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

 Porządek obrad XCV Sesji Rady Gminy w dniu 4 kwietnia 2024 roku – godz. 14:00  

 1. Otwarcie XCV sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LXXXVII sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z LXXXIX sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XC sesji.
 7. Przyjęcie protokołu z XCI sesji.
 8. Przyjęcie protokołu z XCII sesji.
 9. Przyjęcie protokołu z XCIII sesji.
 10. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 12. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024.
 13. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raszyn na lata 2024 – 2030.
 14. Uchwała w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn - rejon po południowej stronie ul. Warszawskiej - Obszar I.
 15. Uchwała w sprawie w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Raszyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 16. Uchwała w sprawie w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 17. Sprawy różne.
 18. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji stałych z bieżącej działalności.
 19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 20. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: esesja.tv

Materiały na sesję i przebieg głosowań: raszyn.esesja.pl