Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy | Gmina Raszyn

Porządek obrad najbliższej sesji Rady Gminy

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Gminy w dniu 03 czerwca 2022 roku – godz. 14:00  

 1. Otwarcie LVIII sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z LII sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2022-2030.
 9. Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Ziołowej i ul. Za Olszyną.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 12. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2022”.
 13. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień.
 14. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2021 roku wraz z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny za 2021 rok.
 15. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2021 roku.
 16. Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
 17. Uchwała w sprawie „Honorowego Obywatelstwa Gminy Raszyn” oraz zasad i trybu jego nadawania.
 18. Uchwała w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Raszyn”.
 19. Uchwała w sprawie przekazania petycji.
 20. Uchwała w sprawie przekazania skarg na pracowników Przedszkola nr 3 „Wyspa Skarbów” w Raszynie Wójtowi Gminy Raszyn.
 21. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn.
 22. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Raszyn.
 23. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 24. Sprawy różne.
 25. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 26. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/389/rada-gminy-raszyn.htm

Materiały na sesję i przebieg głosowań: https://raszyn.esesja.pl/

Porządek obrad: https://raszyn.pl/samorzad/rada-gminy/porzadek-obrad-najblizszej-sesji-rady-gminy