Kontakt | Gmina Raszyn

Kontakt

GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
NIP: 534-24-88-243, REGON: 013269232

URZĄD GMINY RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn
NIP: 522-20-65-126, REGON: 000546638

Godziny urzędowania:
pon.: 8.00 – 18.00
wt. – czw.: 8.00 – 16.00
pt.: 8.00 – 14.00

Godziny przyjęć interesantów – Rejestracja pojazdów, prawa jazdy
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie Filia Raszyn Wydział Obsługi Mieszkańców:

pon.: 8.00 – 17.30
wt. – czw.: 8.00 – 15.30
pt. 8.00 – 13.30

Numery kont Gminy Raszyn

Numer konta bankowego  Rodzaj wpłat
65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 Podatki, w tym od nieruchomości, transportu, opłata alkoholowa, opłata targowa, opłata skarbowa, czynsz, dzierżawa i inne
05 8004 0002 2001 0000 0316 0014 Wadia
58 8004 0002 2001 0000 0316 0030 Zabezpieczenia
09 8004 0002 2001 0000 0316 0136 Opłata Retencyjna
13 8004 0002 2001 0000 0316 0064 Udostępnienie Danych Osobowych
Nr konta indywidualny otrzymany w Deklaracji Odpady

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Filia Raszyn – Wydział Obsługi Mieszkańców

Numer konta bankowego Rodzaj wpłat
78 1090 1056 0000 0001 4821 9976 Rejestracja pojazdu, prawa jazdy
Gmina Raszyn – 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 Pełnomocnictwo dot. w/w czynności

Punkt Konsultacyjny w Raszynie
Uzależnienia i Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

tel. 22 720 12 55

e-mail: pelnomocnik@raszyn.pl

strona internetowa: https://pomagamy.raszyn.pl

Telefony

Kancelaria

tel. +48 22 701 77 77
fax: +48 22 701 77 71
e-mail: ratusz@raszyn.pl

Bogumiła Stępińska-Gniadek – Wójt Gminy 22 701 77 70
Sekretariat Wójta i Zastępców Wójta 22 701 77 70
Sekretarz Gminy – Alicja Gadowska 22 701 77 46
Agnieszka Braun – Skarbnik Gminy 22 701 78 12
Urząd Stanu Cywilnego 22 701 77 79
22 701 77 99
Biuro Rady Gminy 22 701 78 80
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 22 701 79 09
22 701 79 11
22 701 78 43
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 22 701 79 12
22 701 79 15
Referat Zamówień Publicznych 22 701 78 03
Referat Oświaty i Spraw Społecznych 22 701 77 62
Referat Budżetu i Finansów 22 701 78 16
Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Podatki lokalne od osób fizycznych 22 701 77 93
22 701 77 94
22 701 77 92
  • Ewidencja działalności gospodarczej, Podatki od środków transportowych
22 701 77 95
  • Podatki lokalne od osób prawnych
22 701 77 96
Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego 22 701 78 52
  • Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
22 701 78 54
  • Wypisy i wyrysy z MPZP, zaświadczenia
22 701 78 56
22 701 78 61
Referat Drogownictwa 22 701 78 75
22 701 78 72
22 701 79 98
22 701 79 99
22 701 78 67
22 701 78 74
22 701 79 97
Referat Funduszy Zewnętrznych 22 701 78 02
Referat Kadr i Zarządzania 22 701 77 42
Referat Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 22 701 78 93
Referat Inwestycji i Remontów

22 701 78 79
22 701 78 76
22 701 78 77
22 701 78 62

Referat Spraw Obywatelskich 22 701 78 32
22 701 78 34
Stanowisko ds. Obronności i Reagowania Kryzysowego 22 701 78 33
Biuro Prawne 22 701 77 32
Referat Informatyki 22 701 77 07
22 701 77 15
22 701 77 17
Wydział Komunikacji – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie – Filia w Raszynie 22 701 79 32
22 701 79 33

UWAGA!
Jeżeli chcesz złożyć skutecznie pismo drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Raszyn wyślij je przez platformę ePUAP/obywatel.gov.pl.
Pismo wysłane e-mailem pozostanie bez rozpoznania.

Urząd Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych.

Jedyną skuteczną drogą wniesienia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) drogą elektroniczną jest wniesienie podania poprzez ePUAP: /y2m823fydf/skrytka. Zatem jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail.
Adres poczty mailowej Urzędu Gminy: ratusz@raszyn.pl

Powiązane treści
Jak załatwić sprawę
Czytaj więcej
System SMS
Czytaj więcej
Aplikacja zglos.info
Czytaj więcej