Nie wypalajmy traw 2020 | Gmina Raszyn

Nie wypalajmy traw 2020

Mając na uwadze nasilającą się w okresie wiosennym liczbę pożarów, która spowodowana jest wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych przypominamy Mieszkańcom, że wypalanie traw jest zabronione i w myśl obowiązującego prawa uznawane jest za wykroczenie, a gdy skutki są poważniejsze – czyn taki traktuje się jako przestępstwo.

Wypalanie łąk, ściernisk i nieużytków może doprowadzić do pożaru pobliskiego lasu, domów i budynków gospodarczych. Zagrożone jest zdrowie, a nawet życie ludzi, w tym także podpalaczy.

Pożar łąk nie użyźni gleby, wręcz odwrotnie – wyjałowi. Spalanie suchych traw nie wpłynie pozytywnie na rozwój nowej roślinności i nie przyniesie korzyści finansowych. Cenne roślinności wyginą, a najszybciej odrosną chwasty. Zdaniem naukowców, wypalanie traw to najgorszy sposób przygotowania łąki do wegetacji.

Wypalanie traw jest zabronione.

Grożą za to wysokie kary, nawet do 5 tysięcy złotych, a w przypadkach kiedy zagrożone jest mienie lub życie – od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Prosimy o rozwagę i nie wypalanie traw i to nie tylko ze względu na własne bezpieczeństwo. Wystarczy nagły podmuch wiatru, bądź zmiana jego kierunku, by zapanowanie nad ogniem było niemożliwe.

Zagrożenia jakie powoduje wypalanie traw:

  • wyjaławiania gleby - wysoka temperatura powoduje zamieranie roślinności i organizmów glebowych odpowiedzialnych za jej żyzność i równowagę biologiczną
  • zabijania roślin i zwierząt - od płomieni giną zarówno drobne organizmy takie jak owady, płazy, gady, a także ptaki gniazdujące na danych terenie, jak i większe zwierzęta. Wypalanie traw powoduje trwałe uszkodzenie roślinności i utrudnia jej możliwości regeneracyjne.
  • zanieczyszczenia atmosfery - w trakcie procesu spalania do atmosfery dostają się substancje szkodliwe, w tym dwutlenek węgla i siarki oraz węglowodory aromatyczne, rakotwórcze dla ludzi i śmiercionośne dla przyrody
  • niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia wypalanie traw może zagrażać bezpośrednio człowiekowi, gdy ogień pojawi się w pobliżu miejsc zamieszkania, tras ruchu drogowego czy terenów leśnych. Wypalanie traw co roku prowadzi do poważnych zmian w otaczającym nas środowisku.

Zanim podejmiesz się tego czynu zastanów się -działasz na szkodę swoją, swoich bliskich i otaczającej Cię przyrody!!!

Poruszone kwestie reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55) art. 124 ust. 1 „ Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydomowych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. „ oraz art. 131 pkt 12 „kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary (…) podlega karze aresztu lub grzywny.”

Za wykroczenia tego typu grożą surowe kary i sankcje. Reguluje to art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) art. 82 § 4. „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

Kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 w/ ustawy może wynosić od 20 do 5000 zł.

Oraz art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. 2019, poz. 1950) „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”