Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Gmina Raszyn

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  1. Każdy właściciel* zamieszkałej nieruchomości położonej na terenie Gminy Raszyn ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularze deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Raszyn:

  • na stojakach przy wejściu

  • w Zespole ds. gospodarowania odpadami (pokój 10 parter)

  • do pobrania ze strony internetowej Urzędu:

Załącznik Rozmiar
Deklaracja PDF 247.8 KB
Pobierz
Deklaracja EDYTOWALNA 128 KB
Pobierz

I w formie elektronicznej

*właściciel - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.) przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
.

   2. Każdy mieszkaniec składając korektę deklaracji zmniejszającą ilość osób zamieszkałych jest zobowiązany do złożenia również oświadczenia informującego o przyczynie zmiany.

   3.  W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Raszyn nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiany.

  4.  w przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości – należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowe za udzielone pełnomocnictwo do podpisania deklaracji w wysokości 17 zł.

   5,  Deklarację można złożyć osobiście w kancelarii urzędu, wysłać pocztą lub dostarczyć drogą elektroniczną za pomocą systemu e-PUAP (przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub poprzez profil zaufany weryfikowany przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie)

   6.  Nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza

Informujemy, że nieruchomości niezamieszkałe, na których prowadzona jest działalność gospodarcza pozostały na starych zasadach tzn. powinny posiadać umowę z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

Urząd Gminy Raszyn przypomina o obowiązku składania zmian deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku zmiany liczby mieszkańców.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* narzuca obowiązek segregacji odpadów na wszystkich właścicieli nieruchomości. Taki obowiązek ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości jednorodzinnych, jak i na zarządcach nieruchomości wielorodzinnych. Dotychczas właściciele nieruchomości mogli zdecydować czy powstałe na ich posesji odpady zbierane będą w sposób selektywny czy nieselektywny. Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie dają możliwości dokonania wyboru sposobu gromadzenia odpadów. Ustawodawca zobowiązał właścicieli nieruchomości do zbierania odpadów wyłącznie poprzez właściwą ich selekcję - wprowadzono obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny, czyli w podziale na 5 frakcji (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio, pozostałości z segregacji).

Opłata za wywóz odpadów pobierana jest w oparciu o złożoną deklarację, w której właściciel nieruchomości (dla celów gospodarki odpadami za właścicieli mogą być uznawani również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; ) określa m.in. liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość (która może być mniejsza lub większa, niż liczba osób zameldowanych w związku np. z okresowym wyjazdem na studia itp.).

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi miesięcznie 33 zł od osoby w przypadku segregacji śmieci na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz 30 zł w przypadku nieruchomości wielorodzinnej. Przy niewypełnieniu obowiązku segregacji opłata wynosi 73 zł od osoby miesięcznie i jest nakładana decyzją po wskazaniu przez wykonawcę odbioru odpadów braqku segregacji odpadów w danym domu. Wysokość opłaty miesięcznej, to iloczyn osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty. W przypadku, gdy nieruchomość jednorodzinną zamieszkują 3 osoby, to wysokość opłaty za odpady segregowane wyliczymy w taki sposób: 3 x 33,00 zł = 99,00 zł miesięcznie. Od 2021 r. zmieniły się też możliwości częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w przydomowym kompostowniku. Zniżka w tym przypadku wynosi od 1 stycznia 2021 r. 4,30 zł od stawki opłaty. I tak, zamiast 33 zł, opłata ta będzie wynosić 28,70 zł miesięcznie od osoby.

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej lub wynajętej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji.

Zmiana zostanie przyjęta od miesiąca, w którym zostanie złożona deklaracja. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż jest to termin nieprzekraczalny - jeśli zmiana zostanie złożona choćby dzień po tym terminie, opłata zostanie zmniejszona tak jak w przypadku "normalnej" zmiany deklaracji.

W przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby do „opłaty śmieciowej” w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba generuje odpady.

Bardzo ważną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie kar za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Niezależnie od postępowania o wykroczenie prowadzone też są postępowania w sprawie naliczenia właściwej zaległej opłaty wraz z odsetkami karnymi.

Mieszkańcy nieruchomości wielorodzinnych wszelkie zmiany liczby osób, mające wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach mieszkalnych, należy zgłaszać do zarządcy budynku, który w imieniu swoich lokatorów jest zobowiązany złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje dotyczące opłat za śmieci można składać w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Gminy Raszyn przy ulicy Szkolnej 2a w Raszynie (tel. 22 701 79 09).
* Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.)