Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok | Gmina Raszyn

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 rok

Referat podatków, opłat lokalnych i ewidencji działalności gospodarczej przypomina, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) do dnia 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2023 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 ww. ustawy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy.
Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2024 r. – wnoszą opłatę w trzech równych ratach:

  • do 31 stycznia 2024 r.
  • do 31 maja 2024 r.
  • do 30 września 2024 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2024 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2024 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

UWAGA!!!
JEŚLI 31 STYCZNIA WYPADA W DZIEŃ WOLNY OD PRACY, TO NIE OBOWIĄZUJE ZASADA PRZESUNIĘCIA TERMINU NA PIERWSZY DZIEŃ ROBOCZY.

Numer rachunku opłaty za zezwolenia:
65 8004 0002 2001 0000 0316 0001
W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy.

Niezłożenie oświadczenia lub nieuiszczenie opłaty.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Oświadczenie do pobrania