Utylizacja padłych zwierząt | Gmina Raszyn

Utylizacja padłych zwierząt

Mając na względzie pismo Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące przypadków nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszkowie informuje, iż zgodnie z zapisami rozporządzenia WE nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwłoki zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne muszą być przekazane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kategorii 1 lub kategorii 2, gdzie w/w uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane, a następnie spalane odpowiednimi zatwierdzonymi metodami z zastosowaniem stosownych parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Przedmiotowy sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie potencjalnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się tych patogenów do środowiska.

Należy zaznaczyć, iż hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, gdyż w Polsce istnieje specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizacje systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na stronie internetowej ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji…, dostępny jest wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność w poszczególnych województwach oraz kontakt do tych przedsiębiorstw.

Zważając na powyższe istnieje całkowity zakaz grzebania padłych zwierząt gospodarskich. W przypadku stwierdzenia przez powiatowego lekarza weterynarii nielegalnego przypadku zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania zwłok zwierząt, będą nakładane w drodze decyzji administracyjnych kary pieniężne za naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postepowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego ź produktami pochodnymi (Dz. U 2014 poz. 629). Zgodnie z S 3 pkt. 2 lit. b) w/w rozporządzenia kara pieniężna za taki czyn może wynosić od 3 000 do 11 000 złotych.