Zimowe utrzymanie dróg gminnych | Gmina Raszyn

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

W drodze przetargu na prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie zimowym 2023/2024 w zakresie odśnieżania, zwalczania śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie dróg gminnych kategorii I i IA oraz kategorii II, a także oczyszczania dróg z mieszanek kruszywa pozostałych po zwalczaniu śliskości zimowej i usunięcia wszelkich nieczystości z nawierzchni jezdni, chodników i pasów zieleni została wyłoniona firma:

PREZERO BAŁTYCKA ENERGIA Sp. z.o.o.
ul. Zawodzie 5
05- 981 Warszawa

Osobami do kontaktu w godzinach pracy Urzędu Gminy Raszyn jest Pani Jolanta Banasiak – inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel. 22 701 79 12, 505 157 992 oraz Pan Michał Oczyński – podinspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tel. 22 701 79 16, 785 333 687.

Jednocześnie prosimy o niepozostawianie samochodów na poboczach, na jezdni i nie blokowanie ulic i placów w razie opadów śniegu! Ułatwi to pracę przy odśnieżaniu i zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom!


Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stoi na stanowisku, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. 2023 r. poz. 1469 t.j.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządki przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06.

2023/2024
Załącznik Rozmiar
Wykaz ulic kat. I i IA.pdf 587.21 KB
Pobierz
Wykaz ulic kat. II.pdf 452.39 KB
Pobierz