Zimowe utrzymanie dróg gminnych | Gmina Raszyn

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn prowadzone będzie przez: ARKAZEN Zenon Ciarka z siedziba z siedzibą w Opacz Mała przy ul Czystej 9, 05-816 Michałowice

Odpowiedzialnym za pracę ARKAZEN jest: Zenon Ciarka.

Koordynatorem z ramienia Urzędu Gminy ds. zimowego utrzymania dróg jest: Jolanta Banasiak tel. 22 701-79-12 (czynny w godzinach pracy urzędu).

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych świadczone będą do 30.04.2019 r.

Jednocześnie prosi się o usuwanie samochodów z poboczy na posesje i nie blokowanie ulic i placów w razie opadów śniegu! Ułatwi to pracę przy odśnieżaniu!


Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stoi na stanowisku, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządki przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06.

Załącznik Rozmiar
Wykaz ulic kat. II 2018-19.xls 48 KB
Pobierz
Wykaz ulic kat. II 2018-19.pdf 196.29 KB
Pobierz
Wykaz ulic kat. I 2018-19.xls 43 KB
Pobierz
Wykaz ulic kat. I 2018-19.pdf 35.84 KB
Pobierz
Wykaz ulic w sezonie 2018/2019
Wykaz ulic w sezonie 2016/2017
Załącznik Rozmiar
Wykaz ulic kat. II i III.xls 49.5 KB
Pobierz
Wykaz ulic kat. II i III.pdf 196.75 KB
Pobierz
Wykaz ulic kat. I.xls 35.5 KB
Pobierz
Wykaz ulic kat. I.pdf 125.94 KB
Pobierz