Obowiązek nauki | Gmina Raszyn

Obowiązek nauki

Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów) dzieci i młodzieży w wieku od 16 do 18 roku życia.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do jej ukończenia dziecko spełnia obowiązek szkolny, natomiast po jej ukończeniu i do ukończenia 18 roku życia uczeń spełnia obowiązek nauki.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

1.    uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2.    realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Spełnienie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy jest kontrolowane przez tę gminę.

Ustawa Prawo oświatowe zobowiązuje rodziców, na żądanie Wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka do informowania o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Wobec powyższego, w przypadku zmiany miejsca realizacji obowiązku nauki w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia, należy również zgodnie z ustawowym zapisem poinformować Wójta gminy.

Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku nauki jest grzywna.

Każdorazowo nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a grzywny nakładane wielokrotnie nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł (art.120,121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Wobec powyższego, rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki powinni przekazać  informację o realizacji obowiązku  w formie załączonego oświadczenia

  • listownie na adres: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn 
  • osobiście: Urząd Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A 05-090 Raszyn - Kancelaria (parter obsługa interesanta) 
  • email:  ratusz@raszyn.pl

Wszelkie informacje w zakresie obowiązku nauki udziela referat oświaty i spraw społecznych. Numer kontaktowy : 22 701 77 64

Załącznik Rozmiar
OŚWIADCZENIE obowiązek ucznia.pdf 44.27 KB
Pobierz
OŚWIADCZENIE obowiązek ucznia.docx 13.75 KB
Pobierz