Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2023 rok w Gminie Raszyn | Gmina Raszyn

Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2023 rok w Gminie Raszyn

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH I OPŁAT LOKALNYCH NA 2023 ROK
W GMINIE RASZYN

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni do 1000 m2     0,80 zł od 1 m2powierzchni
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 1000 m2 i  i powyżej – 1,16 zł od 1 m2powierzchni
  3. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni
  4. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni 
  5. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,40 zł od 1 m2powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych  – 0,55 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 1.000m² – 15,00  od 1 m2  powierzchni użytkowej,
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej 1.000 m² i powyżej -28,78 zł od 1 m2powierzchni użytkowej,
  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
  1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
   o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
   3,46 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

   

 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1452 z późn. zm.)

Podstawa prawna :

Uchwała Nr LXVII/579/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 grudnia 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2022r., poz. 13564).

Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a)  zajęte na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

c)  wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

d) wykorzystywane w zakresie kultury i sztuki oraz sportu,

e)  wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

f) budowle lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru
i uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków oraz zajęte pod nie grunty.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt a, b, c, d, e nie obejmują gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 189, poz. 5765).

PODATEK ROLNY

W 2023r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr LXV/566/2022
Rady Gminy Raszyn z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 roku z kwoty 74,05 zł za 1dt do kwoty 34,00 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2023 rok wyniosą:

1) od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 q x 34,00 zł = 85,00 zł,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 34,00 zł  = 170,00 zł.

Podstawa prawna :

Uchwała Nr LXV/566/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2022, poz. 13560).

PODATEK LEŚNY

W 2023r. podstawą wymiaru podatku leśnego jest Uchwała Nr LXV/567/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2023 roku z kwoty 323,18 zł za 1m3 do kwoty
136,50 zł za 1m3.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego obowiązująca w 2023r. wyniesie 30,03 zł za 1 ha fiz. lasu (0,220 m³ x 136,50 zł = 30,03 zł).

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/567/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2023 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2022, poz. 13561).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wójt Gminy Raszyn uprzejmie informuje, że nie podjęto Uchwały przez Radę Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022r., poz. 1452 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. Stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).

W związku z powyższym stawki podatku od środków transportowych na 2023r. pozostają na poziomie lat 2012-2022 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

          a)  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                                             500,00 zł,

          b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                                700,00 zł,

          c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                                                    950,00 zł,

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w woj. 8 pkt. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.100,00

1.500,00

15

 

1.400,00

1.900,00

Trzy osie

12

19

1.500,00

1.700,00

19

23

1.400,00

1.900,00

23

 

1.500,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

27

1.600,00

1.900,00

27

29

1.700,00

2.100,00

29

 

1.800,00

2.560,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 3 w/w ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 4 w/w ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

25

1.250,00

1.450,00

25

31

1.300,00

1.600,00

31

36

1.500,00

2.100,00

36

 

1.500,00

2.100,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.310,00

1.800,00

40

 

1.800,00

2.700,00

5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350,00 zł

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

23

400,00

500,00

23

 

700,00

900,00

Dwie osie

12

28

   500,00

   700,00

28

36

1.000,00

1.400,00

36

38

1.100,00

1.400,00

38

 

1.200,00

1.800,00

Trzy osie i więcej

12

38

   800,00

1.100,00

38

 

1.100,00

1.400,00


7)  Od autobusów, o których mowa w woj. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

     a) mniejszej niż 22 miejsca                                                                                 800,00 zł,

     b) równej lub większej niż 22 miejsca                                                             1.600,00 zł,

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977 z późn. zm.).

Zwolnienia w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w woj. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2. autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z woj. 2 pkt. 41a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

3. jeden samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Raszyn, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza”.

4. Zwolnienia, o których mowa wyżej nie obejmują środków transportowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od środków transportowych obowiązujących od 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz.
z 2011r. Nr 224, poz. 6978).

DZIENNA STAWKA OPŁATY TARGOWEJ

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty targowej

1.

Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub dostawczego, przyczepy samochodu

20,00 zł

2.

Sprzedaż z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu   

15,00 zł

3.

Sprzedaż z ręki, torby, kosza, skrzynki,

10,00 zł

4.

Sprzedaż choinek

100,00 zł

5.

Pozostała sprzedaż niewymieniona w punktach 1-4

11,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem sprzedaży w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LXV/568/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn w 2023r.

WPŁATY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłata targowa płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn

Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego u sołtysów wsi w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.