Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok w Gminie Raszyn | Gmina Raszyn

Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok w Gminie Raszyn

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż nie podjęto Uchwał przez Radę Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 (podatek od nieruchomości), art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).

W związku z powyższym w przypadku:

 • podatku od nieruchomości – stawki na 2022r. pozostają na poziomie stawek z lat 2020- 2021 uchwalone Uchwałą Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15246).
 • podatku od środków transportowych – stawki na 2022r. pozostają na poziomie lat 2012-2021 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm),
   i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni
 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej do 1000m² – 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni użytkowej powyżej 1000m2 - 22,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  5. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,46 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  6. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej
 3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.)

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15246).

Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a) zajęte na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

c) wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

d) wykorzystywane w zakresie kultury i sztuki oraz sportu,

e) wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

f) budowle lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru i uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków oraz zajęte pod nie grunty.

§2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt a, b, c, d, e nie obejmują gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 189, poz. 5765).

PODATEK ROLNY

W 2022r. podstawą wymiaru podatku rolnego jestUchwała Nr XLVIII/412/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku z kwoty 61,48 zł za 1dt do kwoty 34,00 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2022 rok wyniosą:

 1. od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 q x 34,00 zł = 85,00 zł,
 2. od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 34,00 zł = 170,00 zł.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLVIII/412/2021Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2021, poz. 10362).

PODATEK LEŚNY

W 2022r. podstawą wymiaru podatku leśnego jest Uchwała Nr XLVIII/413/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 roku z kwoty 212,26 zł za 1m 3do kwoty 136,50 złza 1m3.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego obowiązująca w 2022r. wyniesie 30,03 zł za 1 ha fiz. lasu (0,220 m³ x 136,50 zł = 30,03 zł).

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XLVIII/413/2021Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2021, poz. 10361).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wójt Gminy Raszyn uprzejmie informuje, że nie podjęto Uchwały przez Radę Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. Stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).

W związku z powyższym stawki podatku od środków transportowych na 2022r. pozostają na poziomie lat 2012-2021 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
  1. powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 500,00 zł,
  2. powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 700,00 zł,
  3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 950,00 zł,
 2. Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w woj. 8 pkt. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  Dwie osie
  12 15 1.100,00 1.500,00
  15   1.400,00 1.900,00
  Trzy osie
  12 19 1.500,00 1.700,00
  19 23 1.400,00 1.900,00
  23   1.500,00 2.100,00
  Cztery osie i więcej
  12 27 1.600,00 1.900,00
  27 29 1.700,00 2.100,00
  29   1.800,00 2.560,00
 3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 3 w/w ustawy o podatkach
  i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350,00 zł
 4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 4 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  Dwie osie
  12 25 1.250,00 1.450,00
  25 31 1.300,00 1.600,00
  31 36 1.500,00 2.100,00
  36   1.500,00 2.100,00
  Trzy osie i więcej
  12 40 1.310,00 1.800,00
  40   1.800,00 2.700,00
 5. Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350,00 zł
 6. Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
  Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
  1 2 3 4
  Jedna oś
  12 23 400,00 500,00
  23   700,00 900,00
  Dwie osie
  12 28 500,00 700,00
  28 36 1.000,00 1.400,00
  36 38 1.100,00 1.400,00
  38   1.200,00 1.800,00
  Trzy osie i więcej
  12 38 800,00 1.100,00
  38   1.100,00 1.400,00
 7. Od autobusów, o których mowa w woj. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
  1. mniejszej niż 22 miejsca 800,00 zł
  2. równej lub większej niż 22 miejsca 1.600,00 zł,

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977 z późn. zm.).

Zwolnienia w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

 1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w woj. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z woj. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 3. jeden samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Raszyn, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
 4. Zwolnienia, o których mowa wyżej nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od środków transportowych obowiązujących od 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz.
z 2011r. Nr 224, poz. 6978).

DZIENNA STAWKA OPŁATY TARGOWEJ

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty targowej
1. Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub dostawczego, przyczepy samochodu 20,00 zł
2. Sprzedaż z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu 15,00 zł
3. Sprzedaż z ręki, torby, kosza, skrzynki, 10,00 zł
4. Sprzedaż choinek 100,00 zł
5. Pozostała sprzedaż niewymieniona w punktach 1-4 11,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem sprzedaży w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr LI/436/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn.

Zwolnienie od opłaty targowej od 2022 r.

W Dz. U. poz. 2290 została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przepis art. 7 ww. ustawy wprowadza zmiany w art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli w zakresie opłaty targowej.

Przepis art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymuje od 1 stycznia 2022 r. brzmienie:
Zwalnia się od opłaty targowej:

1) osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach;

2) rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. poz. 2290).

Nowym zwolnieniem od opłaty targowej jest zatem zwolnienie rolników i ich domowników prowadzących w piątki i soboty handel, czyli proces sprzedaży polegający na wymianie produktów rolnych lub spożywczych oraz wyrobów rękodzieła wytworzonych w gospodarstwie rolnym na środki pieniężne.

Zwolnienie dotyczy rolników w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ich domowników, czyli osób bliskich rolnikowi, które: ukończyły 15 lat, pozostają z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracują w tym gospodarstwie rolnym i nie są związane z rolnikiem stosunkiem pracy.

WPŁATY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłata targowa płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn

Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego u sołtysów wsi w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

WÓJT GMINY RASZYN
mgr inż. Andrzej Zaręba