Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok w Gminie Raszyn | Gmina Raszyn

Wysokość stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2022 rok w Gminie Raszyn

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKOWYCH I OPŁAT LOKALNYCH NA 2022 ROK
W GMINIE RASZYN

Wójt Gminy Raszyn informuje, iż nie podjęto Uchwał przez Radę Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 (podatek od nieruchomości), art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).

W związku z powyższym w przypadku:

- podatku od nieruchomości – stawki na 2022r. pozostają na poziomie stawek z lat 2020- 2021 uchwalone Uchwałą Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15246).

- podatku od środków transportowych – stawki na 2022r. pozostają na poziomie lat 2012-2021 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 1. od gruntów: 
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m2powierzchni
   
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni
   
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni
   
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm),
  i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,40 zł od 1 m2powierzchni
 
 1. od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych  – 0,55 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  o powierzchni użytkowej do 1000m² – 15,00 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  o powierzchni użytkowej powyżej 1000m2 - 22,50 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,30 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń –
  3,46 zł od 1 m2powierzchni użytkowej
 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy  z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170
z późn. zm.)

Podstawa prawna :

Uchwała Nr XIX/159/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2019r., poz. 15246).

Zwolnienia w podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle oraz ich części:

a)  zajęte na cele związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

b) zajęte na potrzeby świetlic i sal wiejskich,

c)  wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa,

d) wykorzystywane w zakresie kultury i sztuki oraz sportu,

e)  wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej,

f)   budowle lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, budynki lub ich części bezpośrednio związane z procesem poboru
i uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków oraz zajęte pod nie grunty.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 pkt a, b, c, d, e nie obejmują gruntów, budynków, budowli oraz ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2011r. Nr 189, poz. 5765).

PODATEK ROLNY

W 2022r. podstawą wymiaru podatku rolnego jest Uchwała Nr XLVIII/412/2021
Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku z kwoty 61,48 zł za 1dt do kwoty 34,00 zł za 1 dt.

W związku z powyższym stawki podatku rolnego na 2022 rok wyniosą:

1) od 1 ha przelicz. gruntów gospodarstw rolnych – 2,5 q x 34,00 zł = 85,00 zł,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 5,0 q x 34,00 zł  = 170,00 zł.

Podstawa prawna :

Uchwała Nr XLVIII/412/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2022 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2021, poz. 10362).

PODATEK LEŚNY

W 2022r. podstawą wymiaru podatku leśnego jest Uchwała Nr XLVIII/413/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 roku z kwoty 212,26 zł za 1m3 do kwoty
136,50 zł za 1m3.

W związku z powyższym stawka podatku leśnego obowiązująca w 2022r. wyniesie 30,03 zł za 1 ha fiz. lasu (0,220 m³ x 136,50 zł = 30,03 zł).

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLVIII/413/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2022 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz. z 2021, poz. 10361).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wójt Gminy Raszyn uprzejmie informuje, że nie podjęto Uchwały przez Radę Gminy Raszyn w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa art. 10 ust. 1 (podatek od środków transportowych) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 (dot. Stawek podatku od środków transportowych zawartych w załącznikach).

W związku z powyższym stawki podatku od środków transportowych na 2022r. pozostają na poziomie lat 2012-2021 uchwalone Uchwałą Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977).

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

          a)  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie                                                              500,00 zł,

          b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                                                                700,00 zł,

          c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                                                    950,00 zł,

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w woj. 8 pkt. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.100,00

1.500,00

15

 

1.400,00

1.900,00

Trzy osie

12

19

1.500,00

1.700,00

19

23

1.400,00

1.900,00

23

 

1.500,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

27

1.600,00

1.900,00

27

29

1.700,00

2.100,00

29

 

1.800,00

2.560,00

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 3 w/w ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                  1.350,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w woj. 8 pkt. 4 w/w ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

25

1.250,00

1.450,00

25

31

1.300,00

1.600,00

31

36

1.500,00

2.100,00

36

 

1.500,00

2.100,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.310,00

1.800,00

40

 

1.800,00

2.700,00

5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350,00 zł                      

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w woj. 8 pkt. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 Mniej niż

 Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

23

400,00

500,00

23

 

700,00

900,00

Dwie osie

12

28

   500,00

   700,00

28

36

1.000,00

1.400,00

36

38

1.100,00

1.400,00

38

 

1.200,00

1.800,00

Trzy osie i więcej

12

38

   800,00

1.100,00

38

 

1.100,00

1.400,0


7)  Od autobusów, o których mowa w woj. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

     a) mniejszej niż 22 miejsca                                                                                 800,00 zł,

     b) równej lub większej niż 22 miejsca                                                             1.600,00 zł,

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok (Dz. Urzęd. Woj. Maz. Z 2011r. Nr 224, poz. 6977 z późn. zm.).

Zwolnienia w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku

Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w woj. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2. autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z woj. 2 pkt. 41a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

3. jeden samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Raszyn, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza”.

4. Zwolnienia, o których mowa wyżej nie obejmują środków transportowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zwolnień
w podatku od środków transportowych obowiązujących od 2012 roku (Dz. Urzęd. Woj. Maz.
z 2011r. Nr 224, poz. 6978).

DZIENNA STAWKA OPŁATY TARGOWEJ

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka opłaty targowej

1.

Sprzedaż z samochodu ciężarowego lub dostawczego, przyczepy samochodu

20,00 zł

2.

Sprzedaż z samochodu osobowego, stoiska, namiotu, straganu   

15,00 zł

3.

Sprzedaż z ręki, torby, kosza, skrzynki,

10,00 zł

4.

Sprzedaż choinek

100,00 zł

5.

Pozostała sprzedaż niewymieniona w punktach 1-4

11,00 zł

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem sprzedaży w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu

Gminy Raszyn.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LI/436/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn.

WPŁATY

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych oraz opłata targowa płatna jest do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn

Nr konta: 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

Osoby fizyczne mają możliwość dokonania wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
u sołtysów wsi w terminie płatności rat danego roku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.