Wycinka drzew bez zezwolenia – nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r | Gmina Raszyn

Wycinka drzew bez zezwolenia – nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r

Od 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody uraz ustawy o lasach (Dz. U. z 30.12.2016 r. poz. 2249) a z nią szeregistotnych zmian w przepisach dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu.

Zmiany korzystne dla osób fizycznych

Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia.

Szerokie wyłączenia od obowiązku uzyskiwania zezwoleń

Ponadto nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew (obecnie zwolniona od obowiązku uzyskania zezwolenia jest wycinka drzew o obwodach odpowiednio: 35 cm i 25 cm – przy czym obwód mierzony jest na wysokości 5 cm). Zachowane zostaną ponadto wszystkie dodatkowe wyłączenia od konieczności uzyskania zezwolenia.

Zmiany dotyczą także zwolnienia od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 – bez względu na jego wiek.

Szerokie uprawnienia rady gminy

Rada gminy będzie mogła wyłączyć konieczność uzyskiwania zezwolenia w oparciu o następujące kryteria: charakterystykę drzewa lub krzewu (gatunek, wiek lub obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm oraz powierzchnię krzewów), cel usunięcia drzewa lub krzewu (związany lub niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz cechy nieruchomości (objęcie nieruchomości określonymi przez radę gminy formami ochrony przyrody, wpisanie do rejestru zabytków, położenie w pasie drogowym drogi publicznej, rodzaj użytku wynikający z ewidencji gruntów i budynków, określone przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Oznacza to, że gmina będzie mogła wyłączyć konieczność uzyskiwania zezwoleń np. dla wszystkich topoli – niezależnie od ich wieku, obwodu oraz przyczyn, dla których są usuwane.

Opłaty będą prostsze do obliczenia, niższe i rzadziej naliczane

Uproszczone zostały zasady naliczania opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy opłata za usunięcie drzewa ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby centymetrów obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawki opłaty.

Opłata za usunięcie krzewu ustalana będzie poprzez pomnożenie liczby metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej krzewami i stawki opłaty .

Obniżeniu uległy przy tym maksymalne stawki opłat – zgodnie z nowymi przepisami stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekroczyć 500 zł (za jeden centymetr obwodu pnia) a za usuwanie krzewów 200 zł (za metr kwadratowy powierzchni).

Rada gminy otrzymała ponadto kompetencje do dalszego obniżenia stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – może to przy tym uczynić jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów albo różnicując je ze względu na: rodzaj lub gatunek, a także obwód pnia lub powierzchnię krzewów. W przypadku nie podjęcia uchwały przez radę gminy obowiązywać będą opłaty maksymalne wynikające z ustawy. Nie będzie przy tym już konieczne wydawanie rozporządzenia określającego wysokość stawek.

Co istotne w przypadku przywracania gruntów nieużytkowych do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, opłaty będą dotyczyły wyłącznie wycinki drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 120 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klon listnego (obecnie opłaty nalicza się w odniesieniu do tych gatunków po przekroczeniu 75 cm) oraz 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew (obecnie opłaty nalicza się po przekroczeniu 50 cm).

Niższe kary

Obniżenie opłat za wycinkę wpłynie na obniżenie administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz inne delikty administracyjne wskazane w ustawie. Wysokość kary będzie bowiem wynosiła (tak jak dotychczas) dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.

Ponadto zaznaczyć należy, że w przypadku gdy usunięcia drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczania opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było.