Karta Mieszkańca Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Karta Mieszkańca Gminy Raszyn

Z dniem 2 stycznia 2023 roku zostaje wprowadzona Karta Mieszkańca Gminy Raszyn, zgodnie z Uchwałą Nr LXI/542/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie Programu „Karta Mieszkańca Gminy Raszyn” oraz Zarządzeniem Nr 298/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2022 r.

Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i zniżek na terenie Gminy Raszyn przyznanych przez podmioty biorące udział w Programie (jednostki organizacyjne Gminy Raszyn oraz przez Partnerów).

Przyznane ulgi i zniżki z różnych programów działających na terenie Gminy Raszyn nie sumują się.

Do udziału w Programie i otrzymania Karty Mieszkańca są uprawnieni:

  1. mieszkańcy Gminy Raszyn, którzy:
   1. rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a także wskazują w zeznaniu podatkowym, że ich miejscem zamieszkania jest Gmina Raszyn, bez względu na to, czy osiągają dochód,
    albo
   2. rozliczają podatek rolny z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego i zadeklarowali w zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego rolników jako miejsce zamieszkania Gminę Raszyn, bez względu na to, czy osiągają dochód,
    albo
   3. korzystają ze świadczeń na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie właściwości Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie
    oraz
   4. mają uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych na rzecz Gminy Raszyn,
    oraz
   5. wypełnili obowiązek złożenia deklaracji wraz z ewentualną jej aktualizacją, wynikający z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., poz. 1297 ) oraz terminowo realizują płatności z tytułu odbioru nieczystości stałych;
  2. niepracujący małżonkowie oraz dzieci własne lub przysposobione mieszkańców, o których mowa w pkt 1), oraz dzieci nad którymi mieszkańcy sprawują opiekę prawną - do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, a jeśli uczy się lub studiuje - do ukończenia 26 roku życia.

Szczegółowe zasady przyznawania i wydawania Karty Mieszkańca Gminy Raszyn:

 1. Karta jest bezpłatna.
 2. Karta Mieszkańca jest wydawana na pisemny wniosek mieszkańca, złożony
  w Urzędzie Gminy Raszyn w Biurze Obsługi Mieszkańca. Nie podpisany wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek można złożyć także elektronicznie:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karta@raszyn.pl podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres Urzędu Gminy Raszyn ( /y2m823fydf/skrytka). Wniosek powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
  3. Wniosek złożony bez podpisu elektronicznego pozostaje bez rozpatrzenia.
 4. Do Wniosku należy dołączyć:

1) zdjęcie (jak do dowodu osobistego),

2) dokumenty do wglądu:

a) pierwszą stronę formularza PIT wraz z potwierdzeniem dostarczenia do US Pruszków (UPO),

b) lub - emeryci i renciści - ksero rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy, w przypadku braku – zaświadczenie organu rentowego o zgłoszeniu do ubezpieczenia zawierające adres zamieszkania,

c) lub dokument z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie potwierdzający status osoby bezrobotnej, zawierający adres zamieszkania.

 1. Urząd dokonuje formalnej i merytorycznej weryfikacji wniosku pod kątem spełnienia wymogów formalnych, niezbędnych do wydania Karty.
 2. Wnioskodawca odbiera Kartę nie wcześniej niż po upływie 7 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku.
 3. Karta przysługuje każdej osobie, która spełnia wymogi.
 4. Karta odbierana jest w Urzędzie Gminy Raszyn.
 5. W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty wydawany jest duplikat Karty z tym samym numerem, płatny 15 złotych. (Warunkiem wydania duplikatu Karty jest zwrot zniszczonej Karty lub złożenia oświadczenia o utracie Karty).
 6. Zmiana nazwiska wymaga wydania nowej Karty, wówczas Karta wydawana jest bezpłatnie.
 7. Wnioski pobrane i złożone jako załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 298/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2022 r. będą uznawane po spełnieniu wymogów formalnych.

WZÓR KARTY

Graficzny wzór karty AWERS I REWERS

OBECNIE PRZYZNANE ULGI W RAMACH PROGRAMU 

Logo: Karta Raszyniaka Gminy Raszyn

„Karta Mieszkańca Gminy Raszyn” dla posiadaczy Karty:

 

Partnerem w Programie „Karta Mieszkańca Gminy Raszyn” mogą być osoby fizyczne lub prawne, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy Raszyn. Zapraszamy przedsiębiorców, usługodawców, handlowców, którzy prowadzą działalność na terenie Gminy Raszyn do przystąpienia do programu.

W celu zgłoszenia swojego udziału należy wypełnić Deklarację Partnera i złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy Raszyn lub przesłać do Urzędu Gminy Raszyn na mail karta@raszyn.pl

Pracownik Urzędu Gminy zaprosi do podpisania Porozumienia w sprawie przystąpienia do Programu.

Lista partnerów będzie publikowana na stronie Urzędu Gminy, na facebooku UG oraz „Kurierze Raszyńskim”.