Wykaszanie gruntów rolnych, zakaz wypalania traw | Gmina Raszyn

Wykaszanie gruntów rolnych, zakaz wypalania traw

Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych.

Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Trawy oraz część roślin drzewiastych i zielnych jest alergenna. Stają się również miejscem składowania odpadów.

Likwidację chwastów należy przeprowadzić kilka razy w roku, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Wyżej wymieniony obowiązek wynika z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.: Dz.U.2015.909 z późn. zm.).

Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy kto ten stan spowodował.

Jednocześnie informuje się, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno – prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym wstępuje zachwaszczenie.

Ponadto informujemy, o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U.2016.2134, art.124) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (t.j.:Dz.U.2016.191) oraz ustawą o ochronie przyrody na właścicielach gruntów rolnych i leśnych spoczywa obowiązek zabezpieczania terenów zagrożonych pożarem oraz obowiązuje bezwzględny zakaz wypalania wszelkich pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu lub grzywny.

Zamiast wypalać skoszoną trawę, suchą roślinność z ogrodów można pożytecznie ją zagospodarować poprzez kompostowanie i pozyskanie w ten sposób nawozu organicznego, służącego do użyźniania pól, łąk i ogrodów.

W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.