Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

24 czerwca 2024 roku (poniedziałek)

godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
 2. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie  wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn za 2023 r.
 3. Zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn za rok 2023.
 4. Rozpatrzenie opinii prawnej dotyczącej składu osobowego zespołu kontrolnego wyznaczonego do przeprowadzenia kontroli działań Wójta Gminy Raszyn w zakresie dbałości o stan mienia nabytego przez Gminę Raszyn z przeznaczeniem na nieodpłatne świadczenie usług na rzecz mieszkańców Gminy Raszyn przez publicznego operatora Centrum Medycznego Raszyn.
 5. Zamknięcie posiedzenia.

18 czerwca 2024 roku (wtorek)

 • godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Rozpatrzenie skargi na Dyrektor CSR.
 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie obniżenia diet radnych.
 4. Zaopiniowanie pisma w sprawie konsultacji społecznych we wszelkich sprawach związanych z gminą.
 5. Zakończenie posiedzenia.

17 czerwca 2024 roku (poniedziałek)

 • godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Falenty i Puchały w Gminie Raszyn – rejon cmentarza parafialnego.
 3. Wyjaśnienia projektantów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III – część II - podjętego Uchwałą XCVI/77/2024 na sesji w dniu 25.04.2024 r. w zakresie przyczyn postanowienia Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postepowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały - omówienie przyczyn celem wyciągnięcia wniosków przy kolejnych planach.
 4. Sprawozdanie z postępu prac nad Planem Ogólnym dla gminy Raszyn - udzielenie informacji o tym co zostało zrobione i jakie są kolejne etapy działań w perspektywie ustawowego terminu na jego uchwalenie.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.