Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

31 maja  2022 roku (wtorek)

 • godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji doraźna do spraw powołania Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn oraz Gminnej Rady Seniorów w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Zmiany w ramowym planie działań Komisji.
 3. Omówienie propozycji statutu Młodzieżowej Rady Gminy Raszyn.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.
 • o godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Aktualna informacja z placówek oświatowych Gminy Raszyn.
 3. Informacja o możliwości powiększenia-budowa, adaptacja- powierzchni dla wychowania przedszkolnego.
 4. Przedmiot prac komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Gminy Raszyn.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.

30 maja 2022 roku (poniedziałek)

 • godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2022”.
 3. Sprawozdanie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Uzależnień.
 4. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2021 roku wraz z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny za 2021 rok.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w 2021 roku.
 6. Zakończenie posiedzenia.

27 maja  2022 roku (piątek)

 • godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Uwagi do trasy autobusu linii 61.
 3. Zakończenie posiedzenia.