Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

15 czerwca 2023 roku (czwartek)

godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie telekonferencji. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie się Komisji z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn za rok 2022.
 3. Pozytywne zaopiniowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn za rok 2022.
 4. Omówienie protokołu z kontroli w CSR.
 5. Zakończenie posiedzenia. 

07 czerwca 2023 roku (środa)

 • godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego w trybie telekonferencji POSIEDZENIE ODWOŁANE.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Informacja z placówek oświatowych – część I
  1. Przedszkola: w Sękocinie, Falentach, Ładach i Raszynie „Wyspa Skarbów”
  2. Szkoły podstawowe Gminy Raszyn
  3. Analiza,
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie posiedzenia.

06 czerwca 2023 roku (wtorek)

 • godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji w trybie telekonferencji POSIEDZENIE ODWOŁANE.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Omówienie wniosków o zmianę Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
 3. Zakończenie posiedzenia.