Terminy posiedzeń Komisji Stałych | Gmina Raszyn

Terminy posiedzeń Komisji Stałych

12 grudnia 2023 roku (wtorek)

  • godz. 16:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
  2. Uchwała  sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2023-2030.
  5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 
  6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2030. 
  7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcie budżetu na 2024 rok.
  8. Zakończenie posiedzenia.