Raszyński Bilet Metropolitalny | Gmina Raszyn

Raszyński Bilet Metropolitalny

Pobierz wniosek
Załącznik Rozmiar
Wniosek o wydanie Raszyńskiego Biletu Metropolitalnego.pdf 188.96 KB
Pobierz

Bilet Metropolitalny (Warszawa+) przeznaczony jest dla osób korzystających z komunikacji Warszawskiego Transportu Publicznego. Obejmuje autobusy, tramwaje, metro, linie lokalne „L”, pociągi SKM oraz Kolei Mazowieckich w granicach 1 i/lub 2 strefy biletowej. Dzięki maksymalnemu poziomowi dopłaty mieszkańcy Gminy Raszyn mogą oszczędzić nawet 60 zł miesięcznie na dojazdach!

Oferta Bilet Metropolitalny (Warszawa+) obejmuje imienne bilety długoterminowe – 30- i 90-dniowe, bez zniżki na zakup biletów krótkoterminowych. Pozostałe ulgi i uprawnienia, np. do bezpłatnych przejazdów, pozostają bez zmian.

Kto może skorzystać z oferty?

 1. Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Raszyn, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazały w zeznaniu podatkowym Gminę Raszyn jako miejsce swego zamieszkania.

 2. Dzieci tych osób (do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia).

 3. Studenci do ukończenia 26 roku życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczyli/rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2017 w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazali/wskazał w zeznaniu podatkowym Gminę Raszyn jako miejsce swego zamieszkania.

WAŻNE! Z oferty (Warszawa+) będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy posiadać będą Raszyński Bilet Metropolitalny.

Od kiedy można skorzystać z oferty?

Bilet będzie można kupić w każdym stacjonarnym punkcie obsługi pasażera ZTM.

Jak zdobyć Raszyński Bilet Metropolitalny? Mieszkańcy Gminy Raszyn nowe karty otrzymają za darmo. Będzie je można wyrobić w Urzędzie Gminy Raszyn w godzinach pracy jednostki. Złożenia wniosku i odbioru karty należy dokonać osobiście.

Bilet Metropolitalny doładujesz w biletomacie - Od środy, 1 czerwca Bilety Metropolitalne można doładowywać we wszystkich automatach biletowych – stacjonarnych i mobilnych.

Jakie dokumenty są potrzebne?

 1. Wydanie Karty następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza dostępnego na stronie internetowej Gminy Raszyn.

 2. Wypełniony wniosek o wydanie Karty należy podpisać w czytelny sposób i złożyć w Punkcie Obsługi (Biurze Obsługi Mieszkańców ) w Urzędzie Gminy Raszyn.

 3. Wniosek, w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21 roku życia lub studentów nie rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych do ukończenia 26 roku życia, podpisuje rodzic/ rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

 4. Potwierdzenie uprawnień do dopłat do biletów komunikacji miejskiej odbywa się w Punkcie Obsługi poprzez:

 • Okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez pełnoletnie osoby składające wniosek:

  • w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21 roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26 roku życia

   • okazanie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej w przypadku osób zameldowanych w Gminie Raszyn,

   • okazanie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej oraz odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku osób niezameldowanych (zamieszkujących) w Gminie Raszyn,

  • w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poprzez okazanie zaświadczenia wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,

  • w przypadku opiekuna prawnego poprzez okazanie odpisu postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku przysposobienia odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

 • Okazanie aktualnego potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie za ubiegły rok poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:

  • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) od osób fizycznych za rok poprzedni, opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego w Pruszkowie – pieczęcią wpływu z datą,

  • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok poprzedni (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Pruszkowie,

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania,

  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożeni zeznania podatkowego ze względu na nieosiągalnie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie ze wskazaniem gminy Raszyn jako miejsca zamieszkania i rozliczeniu podatku w latach ubiegłych,

  • kopii pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok ubiegły wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego przez Urząd Skarbowy w Pruszkowie, wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej (UPO).

   5.  Dzieci uczące się, do ukończenia 21 roku życia lub studenci do ukończenia przez nich 26 roku życia, uprawnieni są do zniżek na podstawie deklaracji podatkowej okazanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć zdjęcie w formacie legitymacyjnym. Po wydaniu kart zdjęcie zostanie zwrócone.

Karta ważna jest do 30 czerwca roku następnego. Przedłużenie ważności karty na następny okres wymaga ponownego złożenia ww. dokumentów.
W przypadku gdy posiadacz karty nie dokona przedłużenia ważności karty w określonym terminie karta zostanie automatycznie zablokowana i nie będzie możliwości jej późniejszego odblokowania.

Wnioski o wydanie karty będzie można składać w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Karty można doładować w nw. punktach:

Lista punktów, w których mogą być ładowane karty:

 • ul. Żelazna 61,
 • Lotnisko Chopina Terminal A - Hala przylotów - Wyjście 2,
 • Stacja Metra Imielin - pawilon 020-024,
 • Stacja Metra Służew - pawilon 020-024,
 • Stacja Metra Centrum - pawilon 2010 B,
 • Stacja Metra Centrum 2 - pawilon 2002 H,
 • Stacja Metra Świętokrzyska - pawilon 1000 G,
 • Stacja Metra Ratusz Arsenał - pawilon 09,
 • Stacja Metra Dworzec Gdański - pawilon 20,
 • Stacja Metra Plac Wilsona - pawilon 1002,
 • Stacja Metra Marymont - pawilon 1012,
 • Stacja Metra Młociny - hala dworca autobusowego,
 • Dworzec Wschodni, ul. Lubelska - dworzec autobusowy od strony ul. Lubelskiej.
 • Dworzec Centralny hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich,
 • Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1,
 • CH Blue City Al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum Handlowego Blue City (lokal -1/28),
 • Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011,
 • Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012,
 • Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012,
 • Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 1023,
 • Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

 

Raszyński Bilet Metropolitalny

Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

pok. 2b (parter)
tel. 22 701 79 05
akomar@raszyn.pl

Sprawę prowadzi: Anna Komar

Załącznik Rozmiar
Regulamin wydawania Raszyńskiego Biletu Metropolitalnego 130.07 KB
Pobierz