Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tzw. „uchwały krajobrazowej” dla Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu tzw. „uchwały krajobrazowej” dla Gminy Raszyn

Raszyn, dnia 15 listopada 2023 r.

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne dotyczące projektu tzw. „uchwały krajobrazowej” dla Gminy Raszyn.
Na podstawie Zarządzenia Nr 270/2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 15.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu tzw. „uchwały krajobrazowej” dla Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu 
tzw. „uchwały krajobrazowej” dla Gminy Raszyn

Akcja informacyjna o celu konsultacji zostanie przeprowadzona w dniach 16 23 listopada 2023 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie 
od dnia 24 listopada do dnia 22 grudnia 2023r.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 17:00 w sali konferencyjnej budynku Austerii przy Al. Krakowskiej 1 w Raszynie odbędzie się spotkanie otwarte dla osób biznesu, zainteresowanych właścicieli nieruchomości i mieszkańców

W ramach konsultacji społecznych, w tym samym dniu i miejscu w godzinach 10:30 – 15:00 autor projektu ww. uchwały będzie pełnił dyżur, na który będą mogli indywidualnie zgłaszać się przedsiębiorcy, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod nr 603 071 936 (w godzinach 9.00-15.00) lub e-mailem konsultacje@raszyn.pl i  ola.barylakk@gmail.com (zgłoszenia najpóźniej do 12 grudnia 2023 r.). 

Projekt ww. uchwały będzie udostępniony na stronie https://raszyn.pl/dla-mieszkanca/konsultacje-spoleczne oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. 

Wszelkie opinie, propozycje, uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego projektu uchwały można składać z wykorzystaniem formularza, dostępnego na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń i w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn.

Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny umieszczonej przy wejściu głównym w budynku Urzędu Gminy Raszyn lub w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl (w tytule mail proszę wpisać „Konsultacje – uchwała krajobrazowa”, opatrzenie podpisem nie jest wymagane), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.

Wyniki konsultacji udostępnione zostaną na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Monika Łachniak – Kierownik Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, tel. (22) 701 78 52.
Wszystkie uwagi pisemne zostaną rozpatrzone i te które zostaną uwzględnione będą powodowały zmianę treści projektu uchwały.
Konsultacje społeczne obejmują teren całej Gminy, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn oraz osoby spoza terenu gminy, związane z tematyką konsultacji.

 

Załącznik Rozmiar
formularz uwag 2023.docx 15.4 KB
Pobierz
projket uchwały krajobrazowej - konsultacje.pdf 6.46 MB
Pobierz