Przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Raszyn

 Osoby występujące o najem są zobowiązane do złożenia w Urzędzie Gminy Raszyn wniosku o przydział lokalu mieszkalnego-socjalnego. We wniosku należy krótko opisać obecną sytuację mieszkaniową i materialną wnioskodawcy oraz pozostałych osób ubiegających się o przydział mieszkania. Kompletny wniosek jest przekazywany do rozpatrzenia przez Komisję Mieszkaniową. U osób, których wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję jest przeprowadzana wizja lokalowa, celem dokonania oceny warunków mieszkaniowych. O terminie wizji lokalnej wnioskodawca jest informowany pisemnie lub telefonicznie przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

W przypadku pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku po przeprowadzonej wizji lokalowej, wnioskodawca jest umieszczany na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego.

Każda osoba umieszczona na liście jest zobligowana, bez dodatkowego wezwania, w terminie do 30 kwietnia każdego roku do przedłożenia oświadczenia o wysokości dochodów z ostatnich 6 miesięcy. W przypadku gdy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie wnioskodawca jest niezwłocznie pisemnie informowany o tym fakcie przez pracownika Referatu.

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Zawarcie umowy najmu następuje według kolejności wpisów na liście, po pozyskaniu odpowiedniego lokalu. Dlatego też nie jest możliwe określenie terminu załatwienia sprawy.

Wykaz potrzebnych dokumentów

Wypełniony druk wniosku o przydział lokalu.

Kontakt

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Beata Boros-Bieńko

tel. 22 701 79 15
email: bboros@raszyn.pl