Wnioski o dodatek węglowy | Gmina Raszyn

Wnioski o dodatek węglowy

Plakat dodatek węglowy

Informujemy, że dnia 11 sierpnia 2022 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatku węglowym.

Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2022, poz. 1692

  • Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
  • Wniosek zostanie zweryfikowany, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.
  • Dodatek przysługuje tylko wtedy gdy została złożona deklaracja do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.

Wnioski o dodatek węglowy mieszkańcy Gminy Raszyn mogą składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3.

Dodatek węglowy to 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

  • Gospodarstwu domowemu pod jednym adresem zamieszkania przysługuje jeden dodatek węglowy.
  • Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
  • Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Chodzi m.in. o to, że gospodarstwo domowe nie korzysta lub nie korzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w przepisach ustawy z 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Wnioski można składać:

  • osobiście do GOPS w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3,
  • pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,
  • drogą elektroniczną przez platformę ePUAP/moj.gov.pl.

Poniżej wzory wniosków (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska)

Pliki do pobrania
21.09.2023
Komunikat
Żłobek Nr 1 Baśniowa Kraina w Raszynie zaprasza rodziców dzieci zakwalifikowanych na pierwsze spotkanie w dniu 27.09.2023 roku o…
21.09.2023
Komunikat
Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa zostanie zorganizowany w dniu 10 października 2023r. Bezpłatne konsultacje dla wszystkich…
11.09.2023
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 146/2023