WAŻNE INFORMACJE | Gmina Raszyn

WAŻNE INFORMACJE

Ważne informacje

Ulegają zmianie zasady przyznawania świadczenia pieniężnego 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcą z Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Ulega zmianie okres, za który można składać wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł do 120 dni.
 • Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie numeru PESEL uchodźcy - poniżej nowy wzór wniosku (obowiązuje od 30.04.2022 r.)
 • Wniosek składają jednocześnie wszyscy właściciele nieruchomości (potrzebne podpisy wszystkich właścicieli lub upoważnienie) albo osoby posiadające prawo do lokalu (np. umowa najmu, użyczenia, dzierżawy - kopię należy załączyć do wniosku)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie WNIOSKÓW za okres faktycznego przebywania począwszy od dnia przyjęcia do ostatniego dnia pobytu.

Informujemy, iż wniosek należy składać ostatniego dnia pobytu uchodźcy w Państwa domach. 

Wnioski niezależnie od ilości osób zamieszkałych wypełniamy jeden, natomiast załącznik do wniosku oddzielnie dla każdej z osób przebywających w domu.

Samorządy mają miesiąc na rozpatrzenie wniosków.

 1. Punkt informacyjny dla uchodźców w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Raszynie
  osoba koordynująca tel. 885 111 591 w godzinach pracy Ośrodka
  poniedziałek 8:00-18:00, wtorek, środka, czwartek w godz. 8:00 - 16:00, piątek 8:00 - 14:00
  więcej informacji: gops@raszyn.pl
  / strona internetowa: www.gops.raszyn.pl
 2. Punkt Bazy Noclegowej na terenie Gminy Raszyn
  osoba koordynująca tel.797 009 972 w godzinach 8:00 - 18:00
 3. Punkt zbiórki darów działa przy Centrum Sportu Raszyn, ul. Sportowa 30, 05-090 Raszyn
  osoba koordynująca tel.22 720 19 08 w godzinach 12:00-18:00
 4. Bezpłatna pomoc medyczna na terenie Gminy Raszyn:
  • Centrum Medyczne JUDYTA, ul. Poniatowskiego 21 oraz ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
  • SZPZLO Warszawa - Ochota, ul. Pruszkowska 52, 05-090 Raszyn
 5. Szkoły przyjmują dzieci uchodźców zgodnie z obowiązującym obwodem. Dla dzieci nie mówiących po polsku są utworzone oddziały przygotowawcze gdzie proces nauczania dostosowany będzie do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych.
  • Szkoła Podstawowa w Raszynie - Raszyn, ul. Szkolna 2
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach - Dawidy Bankowe, ul. Długa 49
  • Szkoła Podstawowa w Sękocinie - Słomin, ul. Wierzbowa 5
 6. W placówkach oświatowych uczniowie cudzoziemscy są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 7. Wszelkie inne sprawy prosimy kierować za pomocą poczty elektronicznej: pomocukr@raszyn.pl

Informujemy, że pomocą objęci są wszyscy uchodźcy, którzy przekroczyli granicę polską po 24 lutego 2022 roku.

 

Świadczenie jednorazowe 300 zł dla obywatela Ukrainy

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

Jak uzyskać prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300zł dla obywateli Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym?

Uprawnionym do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski i został wpisany do rejestru PESEL.

Wysokość świadczenia

300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

Dokumenty

dokument potwierdzający nadanie nr PESEL wszystkich członków rodziny

Sposób składania wniosków

w formie papierowej

Sposób wypłaty

na polski rachunek bankowy

Miejsce składania wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Unii Europejskiej 3

w godzinach pracy ośrodka pn 8-18, wt-śr 8-16, pt 8-14

Ważne: Proszę wypełnić wniosek w alfabecie łacińskim.


Одноразова допомога 300 злотих

Одноразова грошова допомога громадянину України

Звертаємо Вашу увагу, що міський центр соціального захисту населення приймає заявки:

Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 300 зл

Як отримати право на одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом:

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща з території України у період з 24 лютого 2022 року, заявляє про намір залишитися на території Польщі та внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу.

Розмір пільги:

300 злотих з особи на утримання, зокрема на покриття витрат на їжу, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житло

Документи:

документ, що підтверджує присвоєння номера PESEL всім членам сім'ї

Як подати заявки:

у паперовій формі

Спосіб оплати:

на рахунок у польському банку

Місце застосування:

Комунальний центр соціальної допомоги, вул. Європейський Союз 3

в час роботи центру пн 8-18, вт-ср 8-16, пт 8-14

Важливо: будь ласка, заповніть заявку латинським шрифтом.

Załącznik Rozmiar
Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe 135.33 KB
Pobierz

Świadczenie wychowawcze 500+ o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłaca ZUS.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Wnioski można składać do ZUS za pośrednictwem:

 • portalu PUE ZUS
 • portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia
 • bankowości elektronicznej

Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy

dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granice polsko-ukraińską po 24.02.2022r.

1. Jak złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL:

 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Nie trzeba wcześniej rezerwować wizyty.
 • Wniosek jest bezpłatny
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o pesel, albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Wymagane jest przedłożenie zdjęcia (załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, zgodną z art. 29 ustawy z dn. 6 sierpnia (Dz. U. 2021 poz. 816,1000 i 1978) 2010 o dowodach osobistych)
 • Wniosek musi być czytelnie podpisany
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci)
 • Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci poniżej 12 roku życia oraz osób, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i nr telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwienie różnych formalności przez internet (np. wniosek oświadczenie pieniężne)

2. Jak wyrobić numer Pesel dla dziecka:

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę
 • Od osób, które ukończyły 12 rok życia będą pobierane odciski palców.
 • Wymagane jest przedłożenie zdjęcia (załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, zgodną z art. 29 ustawy z dn. 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych)

Co to jest profil zaufany?

Chcesz załatwić sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki, któremu można załatwiać określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. epuap, ceidg, zus, urząd skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej)


Дуже важлива інформація щодо подання заяви для отримання номерa PESEL для громадян України, кoтpi перетнули польсько-український кордон після 24.02.2022.

Як подати заявку для отримання номерa PESEL:

 • Паперова заява подається особисто. Не потрібно записуватися на прийом заздалегідь.
 • аява безкоштовнa.
 • Заяву заповнює особа, яка подає заяву для отримання номерa PESEL, або посадова особа на основі даних, поданих заявником.
 • Фотографія ( kольоровa фотографіярозміром 35 × 45 мм, відповідно до ст. 29 Закону з 6 серпня (Юридичний журнал 2021, ст. 816,1000 і 1978) 2010 пpo посвідчення особи)
 • Заява підписyємо повним прізвищем, розбірливо
 • При собі необхідно мати документ, на підставі якого ви перетнули кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження дітей)
 • При подачі заяви знімають відбитки пальців. Це не стосується дітей віком до 12 років та осіб, у яких зняття відбитків пальців фізично неможливe..
 • При подачі заяви варто вказати адресу електронної пошти та номер телефону та погодитисянa створення надійного профілю.

Профіль полегшує виконання різноманітних формальностей через Інтернет

(наприклад, запит на грошову декларацію)

Як отримати номер PESEL для дитини:

 • Заява на дитину може бути подана одним із батьків, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично здійснює опіку над малолітньою особою.
 • У дітей старше 12 років зніматимуть відбитки пальців.
 • додається kольоровa фотографія розміром 35 × 45 мм відповідно до ст. 29 Закону з 6 серпня (Юридичний журнал 2021, ст. 816,1000 і 1978) 2010 пpo посвідчення особи)

Що таке надійний профіль (profil zaufany)?

Бажаєте вирішувати офіційні питання онлайн? Вам потрібен надійний профіль. Це безкоштовний інструмент, завдяки якому ви можете вирішувати певні офіційні питання онлайн, на сайтах публічного адміністрування, не виходячи з дому (наприклад, epuap, ceidg, zus, податкова та муніципальна служба повітiв, воєводств та центральнoї державнoї адміністрації)

Noclegi dla uchodźców

Poniżej podajemy listę z ogłoszeniami od osób prywatnych, które chcą pomóc poprzez udostępnianie swoich pokoi, mieszkań dla uchodźców z Ukrainy. Przy każdym ogłoszeniu będzie podana informacja odnośnie ilości osób jakie mogą się pomieścić oraz czasu na jaki lokal będzie udostępniony jak również nr kontaktowy pod który należy dzwonić bezpośrednio. Informujemy również, iż urząd gminy nie jest organizatorem powyższych noclegów, a jedynie pośrednikiem ogłoszeń w sprawie wyżej wymienionej.

Miejscowość Ilość miejsc Czas użyczenia Telefon
Dawidy Bankowe 2 5 miesięcy 501 105 777
Sękocin Las 2-3 3 miesiące 504 222 212
Dawidy Bankowe 2 1-2 miesiące 501 549 510
Falenty Nowe 2-3 1 miesiąc 604 177 134
Nowe Grocholice 2-3 1 miesiąc 609 329 811
Dawidy Bankowe 2 1 miesiąc 505 198 333
Rybie 5-6 1 miesiąc 501 059 506
24.05.2022
Piknik plenerowy
W programie m.in.: – spektakl Teatru Kultureska – zabawy z animatorką - Animacje Uśmiechu Warte – występy Małych Artystów z Gminy…
20.05.2022
Wydarzenie
W roku ubiegłym duńska Fundacja Pracownicza VKR firmy VELUX z okazji swojego 30-lecia ogłosiła program grantowy "Tereny zielone i…
10.05.2022
Komunikat
Od 10 maja do 31 maja 2022 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy…