Świetlica Środowiskowa Świetlik zatrudni wychowawców do pracy z dziećmi | Gmina Raszyn

Świetlica Środowiskowa Świetlik zatrudni wychowawców do pracy z dziećmi

Świetlica Środowiskowa Świetlik zatrudni wychowawców do pracy z dziećmi

Świetlica Środowiskowa Świetlik, Rybie, ul. Spokojna 23 zatrudni od 2 września 2024 roku dwóch wychowawców do pracy z dziećmi uczęszczającymi do Świetlika w ciągu roku szkolnego, od poniedziałku do piątku oraz w czasie ferii zimowych i wakacji.

Zatrudnienie: – umowa o pracę w wymiarze 40 godz. tygodniu w godzinach 11.00-18.00, przy czym 1 godzina dziennie jest przeznaczona na przygotowanie do pracy poza świetlicą. Praca z dziećmi wynosi 4 godziny dziennie.

Wymagane kwalifikacje:

 1. wykształcenie wyższe:
  • na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub
  • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej lub
  • na dowolnym kierunku oraz przygotowanie pedagogiczne uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w charakterze wychowawcy.
 2. co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w charakterze wychowawcy.

Wynagrodzenie:
Wynagrodzenie zasadnicze do uzgodnienia + 1000 zł (dodatek dla pracowników socjalnych) + wysługa lat.  Jako pracownik samorządowy wychowawca otrzymuje 13 pensję oraz nagrodę w związku z dniem pracownika socjalnego.

Dodatkowe informacje
Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres swietlica-rybie@raszyn.pl zawierających dane osobowe, dokumenty potwierdzające wykształcenie  i staż pracy w charakterze wychowawcy oraz cv, do godziny 20.00 dnia 9 lipca 2024 roku.  
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na wybrane aplikacje. Osoby wybrane spośród kandydatów zostaną zaproszone na rozmowę w później podanym terminie.

Aplikacje powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.


Klauzula informacyjna dla kandydata
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Świetlica Środowiskowa „Świetlik” w Rybiu, Spokojna 23, 05-090 Rybie, reprezentowana przez Kierownika (dalej Świetlica);
 2. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda  na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Świetlica będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Świetlica zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu;
 4. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: swietlica-rybie@raszyn.pl;
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne. 

 

18.07.2024
Wydarzenie plenerowe
Centrum Kultury Raszyn oraz Urząd Gminy Raszyn zapraszają na uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  Plac…
22.07.2024
Komunikat
Z uwagi na awarię sprzętu, odbiór frakcji papier oraz metal/plastik z dnia dzisiejszego tj. 22.07.2024r. zostanie dokończony w…
18.07.2024
Inwestycje
Szanowni Mieszkańcy, w dniu 19.07.2024 r. na ul. Stawowej w m. Nowe Grocholice rozpoczęte zostanie frezowanie nawierzchni. Od…