Poszukujemy kandydatów na stanowisko opiekunka dziecięca do Żłobka przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie | Gmina Raszyn

Poszukujemy kandydatów na stanowisko opiekunka dziecięca do Żłobka przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie

Plakat

Informujemy, że Gmina Raszyn jako organ założycielski przystępuje do organizacji placówki – Żłobka przy ul. Godebskiego 1 w Raszynie i w tym celu poszukuje kandydatów na przyszłych pracowników na stanowisku:

Opiekunka dziecięca.

Wymagania niezbędne:

Posiadanie odpowiednich kwalifikacji lub doświadczenia w opiece nad dziećmi do lat 3;

 • Posiadanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do ich wyrobienia przed podjęciem pracy,
 • Dobra organizacja pracy, sumienność i punktualność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba:

 • posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:
  • pielęgniarki,
  • położnej,
  • opiekunki dziecięcej,
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego,
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
  • pedagoga społeczno-wychowawczego,
  • pedagoga wczesnej edukacji,
  • terapeuty pedagogicznego.

lub:

 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
  • wczesne wspomaganie rozwoju,
  • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
  • edukacja prorozwojowa,
  • pedagogika małego dziecka,
  • psychologia dziecięca,
  • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
  • psychologia wychowawcza.

lub

 • odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe oraz:
  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

Wymagania dodatkowe:

 • pełnoletność;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne;
 • niekaralność za przestępstwa na tle seksualnym;

Dokumenty  (CV opatrzone klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych wraz z LISTEM MOTYWACYJNYM) należy składać od 28.08.2023 do 12.10.2023 r. (przedłużony termin) w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a w godzinach pracy urzędu, w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem REKRUTACJA NA STANOWISKO OPIEKUNKA DZIECIĘCA.

 

Link do ogłoszenia na BIP - https://bip.raszyn.pl/kategorie/23-praca-w-innych-jednostkach-organizacyjnych/artykuly/1043-ogloszenia-o-prace-do-zlobka-przy-ul-godebskiego-1-w-raszynie?lang=PL

 

21.09.2023
Komunikat
Żłobek Nr 1 Baśniowa Kraina w Raszynie zaprasza rodziców dzieci zakwalifikowanych na pierwsze spotkanie w dniu 27.09.2023 roku o…
21.09.2023
Komunikat
Dzień Otwarty Inżynierów Budownictwa zostanie zorganizowany w dniu 10 października 2023r. Bezpłatne konsultacje dla wszystkich…
11.09.2023
Kurier
Pobierz najnowszy numer Kuriera Raszyńskiego: Kurier Raszyński 146/2023