Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Raszyn, 31 października 2023 roku

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn
w sprawie zgłoszenia wniosku własnego w trybie Art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. 2023 poz. 571)

Na podstawie Art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że wpłynęła do niego oferta Społecznego Komitetu Ochrony Falent, dotycząca realizacji zadania pn.: „Lokalne Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada”.

Punkt I. Treść wniosku własnego.

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł zadania

Kwota dofinansowania

Termin realizacji

Społeczny Komitet Ochrony Falent

„Lokalne Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada”

10 000 zł

Do dnia 30.11.2023 r.

Punkt II. Uprawnienia osób trzecich.

Na podstawie Art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) Wójt Gminy Raszyn ogłasza, że każdy, w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Punkt III. Podpisanie umowy na realizację zadania.

Po terminie określonym w punkcie II oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag od osób trzecich Wójt Gminy Raszyn podpisze umowę na realizację zadania z wnioskodawcą.

Załącznik Rozmiar
oferta skof 11 listopada.pdf 603.82 KB
Pobierz