Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Raszyn, dnia 10.07.2023 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.” Przyjętego Uchwałą Nr LXV/574/2022 Rady Gminy Raszyn w dniu 17 listopada 2022 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 146/2023 Wójta Gminy Raszyn z dnia 07 lipca 2023 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania
w roku 2023
Organizacje składające oferty
III Wspieranie terapii, rehabilitacji, wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
3.1 Działania na rzecz wypoczynku niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) z terenu gminy 15 000 zł „Dobra Wola” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie
3.2 Dofinansowanie zawodów i konkursów dla niepełnosprawnych z  terenu gminy 4 000 zł „Dobra Wola” Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie