Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Raszyn, dnia 14.03.2024 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024” przyjętego Uchwałą Nr LXXXV/703/2023 Rady Gminy Raszyn w dniu 16 listopada 2023 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 36 /2024 Wójta Gminy Raszyn z dnia 12 marca 2024 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:


Lp.
 
Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania 
w roku 2024
Organizacje
składające oferty
I Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2.1 Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem – manewry. 25 000 zł Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”
2.2 Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej. 12 000 zł Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”