Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn | Gmina Raszyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn

Raszyn, dnia 22.07.2022 r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn
o wyniku konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 poz. 1956 ze zm.), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminie Raszyn na rok 2022" przyjętego uchwałą Nr LIV/472/2022 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2022 roku., komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 146 /2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 21 lipca 2022 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2022 Organizacje składające oferty
I  
Zad. Nr 1 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn. 15 000,00 zł Klub Sportowy Raszyn
5 000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy Orlęta Raszyn
Zad. Nr 2 Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Łady, Dawidy Bankowe, Dawidy. 10 000,00 zł Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych

Komisja Konkursowa wniosła o przyznanie dotacji dla wyżej wymienionych organizacji.