Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2024 | Gmina Raszyn

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2024

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 76/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 3 czerwca 2024 roku

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 poz. 1608 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn ogłasza konkurs ofert na realizację w 2024 roku - niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2024:

1) ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

Zadanie nr 1: 
Organizacja obozów sportowych z programem profilaktycznym.

Zadanie nr 2: 
Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Raszyna.

Zadanie nr 3: 
Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości Rybie.

Zadanie nr 4: 
Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Dawidy, Dawidy Bakowe i Łady.

Zadanie nr 5: 
Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miejscowości: Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Słomin.

Zadanie nr 6: 
Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Raszyn – zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zorganizowanych w Młodzieżowych drużynach pożarniczych.

Zadanie nr 7: 
Działania na rzecz wypoczynku niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) z terenu gminy.

Zadanie nr 8: 
Dofinansowanie zawodów i konkursów dla niepełnosprawnych z terenu gminy.

2) WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADAŃ
Zadanie nr 1 - do kwoty 287.000,00 zł.
Zadanie nr 2 - do kwoty 10.500,00 zł.
Zadanie nr 3 – do kwoty 15.000,00 zł.
Zadanie nr 4 – do kwoty 10.000,00 zł.
Zadanie nr 5 – do kwoty 13.500,00 zł.
Zadanie nr 6 – do kwoty 6.000,00 zł.
Zadanie nr 7 – do kwoty 15.000,00 zł.
Zadanie nr 8 – do kwoty 4.000,00 zł.

3) TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ 
Zadania mają być realizowane w okresie od czerwca do sierpnia 2024 roku. Realizacja ma nastąpić na obszarze Gminy Raszyn oraz w formie wyjazdowej.

4) KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją, (max.100 p. za wszystkie): 
 Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (od 1 do 10 punktów) 
 Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (od 1 do 10 punktów) 
 Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (od 1 do 20 punktów) 
 Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (od 1 do 10 punktów) 
 Osiągalność i realność celów (od 1 do 10 punktów) 
 Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (od 1 do 10 punktów) 
 Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (od 1 do 10 punktów) 
 Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (od 1 do 10 punktów) 
 Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (od 1 do 10 punktów) 
Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70 % możliwych do uzyskania punktów. Propozycję otrzymania środków uzyskają organizacje, których oferty według kolejności zdobyły najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Gminy Raszyn. 

5) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy składać  na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn w terminie do dn. 11 czerwca 2024 roku godz. 16.00. 
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6) TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT;

 Wybór oferty na wykonanie zadań określonych numerami od 1 do 2 dokonany zostanie w terminie do 30 dni od terminu składania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. 
 Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty – w takim przypadku zastosowanie może mieć pkt 10 ogłoszenia. 
 Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu środków podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Raszyn. 

7) SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT 
Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt. 6. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może: 
 powierzyć realizację zadania,
 zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania,
 podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

8) POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 5 % przewidzianych do poniesienia wydatków. Przedmiotowy warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania przewidzianego w ofercie nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe – nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy ani też wkładu rzeczowego.

9) WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY: 
 aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
 oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
 oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
 oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2022 poz. 1608 ze zm.).

10) INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERT ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT;

Wójt Gminy Raszyn zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;

11) SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY I DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT 9.

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Konkurs ofert – zdrowie publiczne lato 2024", wraz z oznaczeniem numeru zadania (określonym w punkcie I), na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.