Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych | Gmina Raszyn

Obwieszczenie o terminie polowań zbiorowych

Raszyn, dnia 07.11.2022r.

OŚGK.6150.5.2022.JB(2)

Obwieszczenie
o terminie polowań zbiorowych

Wójt Gminy Raszyn, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 z późń. zm.) informuje, o planowanym terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego 392

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2022/2023 na obwodzie nr 392

Lp. Data polowania Prowadzący Miejsce polowań
1 2022-10-02 Głowacki Łukasz REJON 1-2-3-4
2 2022-10-16 Wawrzyński Kamil REJON 1-2-3-4
3 2022-11-13 Rawa Adam REJON 1-2-3-4
4 2022-11-27 Głowacki Łukasz REJON 1-2-3-4
5 2022-12-04 Misiura Piotr REJON 1-2-3-4
6 2022-12-25 Krawczyk Andrzej REJON 1-2-3-4
7 2023-01-15 Wawrzyński Kamil REJON 1-2-3-4
8 2023-01-29 Jóźwiak Tomasz REJON 1-2-3-4

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym zgodnie z ust. 2. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.

Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn.

Sprawę prowadzi: Jolanta Banasiak tel. 22 701-79-12
email: jbanasiak@raszyn.pl