Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych | Gmina Raszyn

Dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem określającym warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania  stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodo¬wym lub krajowym, posiadających licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr III/14/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010 roku, Wójt Gminy Raszyn ogłosił Zarządzeniem Nr 50 /2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. dodatkowy termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych. W związku z powyższym prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie stypendium sportowego można składać w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wymaganych regulaminem wyników sportowych uprawniających do otrzymania stypendium.
W przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny stypendysty powinien podać swoje dane do umowy stypendialnej.
 
Szczegółowe informacje oraz druk wniosku można znaleźć w uchwale:
https://raszyn.archiwum.bip.net.pl/a5616.html