Podatki lokalne – osoby fizyczne | Gmina Raszyn

Podatki lokalne – osoby fizyczne

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • wypełniony formularz I-NRL (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO)
 • kserokopię aktu notarialnego,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • umowę najmu/dzierżawy nieruchomości,
 • postanowienie o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia,
 • inne dokumenty mające wpływ na ustalenie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej, umowa najmu, kserokopie z oryginałem do wglądu).
Miejsce wykonania usługi

 Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

E-mail: podatki@raszyn.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /y2m823fydf/skrytka

Opłaty

Opłat podatku należy dokonać w kasie Urzędu: poniedziałek w godz. od 8.15 do 17.00, wtorek - czwartek w godz. od 8.15 do 5.00, piątek w godz. od 8.15 do 13.00,

lub na konto: Bank Spółdzielczy Nr 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Numer konta podany jest w decyzji podatkowej.

Czas realizacji
 • W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów (wypełniony prawidłowo formularz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego I-NRL wraz z odpowiednimi załącznikami) decyzja zostanie wydana niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca,
 • W przypadku opóźnień powstałych z winy wnioskodawcy lub z przyczyn niezależnych od wójta, termin załatwiania sprawy może się przedłużyć do 2 miesięcy. Organ podatkowy powiadamia stronę o przedłużeniu załatwienia sprawy podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).
Doręczenie decyzji

 Decyzja zostanie przesłana na adres podatnika, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję można odebrać w pokoju nr 3.

Tryb odwoławczy
 • Od decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn,
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
 • Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. nr 15 (parter).
Uwagi

Terminy płatności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego:

I rata – do 15 marca każdego roku
II rata – do 15 maja każdego roku
III rata – do 15 września każdego roku
IV rata – do 15 listopada każdego roku

Terminy podane są również w decyzji w sprawie wymiaru podatku.