Podatek od środków transportowych | Gmina Raszyn

Podatek od środków transportowych

Wykaz potrzebnych dokumentów

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

W ciągu 14 dni od zarejestrowania lub wyrejestrowania środka transportu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem na drukach DT-1 i DT-1/A oraz załączyć następujące dokumenty:

  • dowód rejestracyjny – do okazania
  • w przypadku sprzedaży kserokopia faktury lub umowy (podłączona do deklaracji)
Miejsce wykonania usługi

 Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

pok. 5 (parter)
tel. 22 701 77 95

Opłaty

Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika w deklaracji.

Podatek płatny jest bez wezwania, w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego i do 15 września.

Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Raszyn: Bank Spółdzielczy Nr 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w przypadku, gdy podatnik nie zapłaci w całości lub w części podatku, nie złoży deklaracji albo gdy wysokość zobowiązania jest inna niż wykazana przez podatnika w deklaracji.

W przypadku nie uregulowania należności podatkowych wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

Czas realizacji

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Doręczenie decyzji

Decyzja zostanie przesłana na adres podatnika, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję można odebrać w pokoju nr 5.

Tryb odwoławczy
  • Od decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn,
  • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
  • Odwołanie składa się w Kancelarii Biurze Obsługi Mieszkańców pok. nr 15 (parter).