Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką | Gmina Raszyn

Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem, wnioskodawcy osobiście wykonującego przewozy oraz kierowców zatrudnianych przez wnioskodawcę. W przypadku gdy wnioskodawca osobiście wykonujący przewozy oraz kierowcy zatrudniani przez wnioskodawcę posiadają co najmniej 5 letnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową należy przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego) [w przypadku spółki cywilnej – dotyczy wspólników spółki osobiście wykonujących przewozy]
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności [w przypadku spółki cywilnej – dotyczy każdego ze wspólników spółki]
 • Kserokopia świadectwa kwalifikacji określonego w przepisach prawa o ruchu drogowym lub badania lekarskie (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 39 a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) i badanie psychologiczne (orzeczenie) stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy – art. 39 a ust. 1 pkt 4 wyżej cytowanej ustawy [w przypadku spółki cywilnej – dotyczy wspólników spółki osobiście wykonujących przewozy]
 • Kserokopia krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z wpisem taksówka osobowa
 • Prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu
 • Kserokopia świadectwa legalizacji taksometru

* Kserokopia umowy spółki – w przypadku gdy wniosek składany jest przez wspólników spółki cywilnej, chcących uzyskać wspólną licencję

Miejsce wykonania usługi

Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych

pok. 5 (parter)
tel. 22 701 77 95

Opłaty
 • Dla osób rozpoczynających działalność w zakresie przewozu osób taksówką opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na obszarze Gminy Raszyn wynosi:
  • a. 200 zł – na okres 2-15 lat,
  • b. 250 zł – na okres 16-30 lat,
  • c. 300 zł – na okres 31-50 lat.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy Raszyn lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Raszynie: nr konta 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

 • Opłata skarbowa – wnioski zwolnione są z opłaty skarbowej zgodnie z art. 3 ustawy o opłacie skarbowej. Pełnomocnictwa i upoważnienia (nie potwierdzone notarialnie) podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych). Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy Raszyn lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Raszynie: nr konta 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.
Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy (wniosku) następuje:

 1. sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego – nie później, niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania
 2. sprawy szczególnie skomplikowane – nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji organu składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem tegoż organu tj. Wójta Gminy Raszyn.

Uwagi
 • Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji następuje
 • w drodze decyzji administracyjnej.
 • Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 • Wójt Gminy Raszyn udziela licencji na określony pojazd i obszar Gminy Raszyn.
 • Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 • Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, od dnia 1 marca 2011 r.:
  • Kto, będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.
  • Kto, będąc zobowiązany do zwrotu certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, nie zwraca tego dokumentu organowi, który wydał decyzję administracyjną o niezdolności zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

Kary powyższe nakłada w drodze decyzji administracyjnej organ właściwy w sprawach udzielenia licencji.