Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących planowanego powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Raszyn | Gmina Raszyn

Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących planowanego powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Raszyn

Informacja
o wynikach konsultacji społecznych dotyczących planowanego powołania
Gminnej Rady Seniorów w Gminie Raszyn

W dniach od 05.12.2022 r. do 31.12.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące konsultacji społecznych dotyczących planowanego powołania Rady Seniorów w Gminie Raszyn.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn oraz Zarządzenia Nr 263/2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 23.11.2022r.

Konsultacje miały na celu zebranie opinii osób zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn w sprawie zasadności powołania Gminnej Rady Seniorów z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do w/w Zarządzenia.

Konsultacje społeczne obejmowały teren całej Gminy Raszyn.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn https://www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn – Tablica ogłoszeń, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz w Kurierze Raszyńskim Nr 137/2022.

W obwieszczeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce konsultacji. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy gminy posiadający w dniu przeprowadzania konsultacji czynne prawo wyborcze.

Konsultacje poprzedzone zostały akcją informacyjną prowadzoną w dniach od 26.11.2022r. do dnia 04.12.2022r. poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn, na stronie internetowej Gminy Raszyn a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn.

Forma przeprowadzenia konsultacji:

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie formularza skierowanego do mieszkańców Gminy w celu wyrażenia swojej opinii poprzez wypełnienie formularza i wrzucenie do urny.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:

Zarządzenie Wójta oraz treść formularza została opublikowana, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn. Formularze dostępne były w BIP oraz Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Raszyn.

Wypełniony formularz dotyczący przedmiotowej sprawy, w wersji papierowej, można było  wrzucać do urny ustawionej przy wejściu do Urzędu Gminy Raszyn, w godzinach pracy urzędu.

Wynik konsultacji jest NEGATYWNY.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji społecznych, tj. do dnia 31.12.2022r. Mieszkańcy wypowiedzieli się poprzez wypełnienie formularza i wrzucenie do urny.

Stosownie do § 14 ust.3 i ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn „Wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji. Wynik konsultacji Wójt Gminy Raszyn przedstawi na najbliższej sesji Rady Gminy Raszyn”.

Zgodnie z § 10 przytoczonej powyżej uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. konsultacje uważa się za ważne.