Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok | Gmina Raszyn

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok

Obowiązek składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 rok

Wójt Gminy Raszyn przypomina, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) do dnia 31 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek: złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2022 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku.

Zgodnie z art. 111 ust. 7 ww. ustawy opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2023 r. – wnoszą opłatę w trzech równych ratach:

- do 31 stycznia 2023 r.

- do 31 maja 2023 r.

- do 30 września 2023 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2023 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2023 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

UWAGA!!!

JEŚLI 31 STYCZNIA WYPADA W DZIEŃ WOLNY OD PRACY, TO NIE OBOWIĄZUJE ZASADA PRZESUNIĘCIA TERMINU NA PIERWSZY DZIEŃ ROBOCZY.

Numer rachunku opłaty za zezwolenia:

65 8004 0002 2001 0000 0316 0001

W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy.

Niezłożenie oświadczenia lub nieuiszczenie opłaty

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej, „podstawowej”   opłaty za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanych terminach, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty, w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach. 

Uwaga

Wójt Gminy Raszyn informuje, że stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Wójt Gminy jako organ zezwalający, posiada uprawnienia do dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – art. 18 ust. 8.

Kontrola może dotyczyć m.in. sprawdzenia danych zawartych w oświadczeniu rocznym o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Dlatego podkreśla się, aby dane wskazane w oświadczeniu były składane zgodnie ze stanem faktycznym, na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonej ewidencji księgowej.

Warto podkreślić, że nieprzestrzeganie określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych (m.in. przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży) jest podstawą do cofnięcia tych zezwoleń – art. 18 ust. 10 pkt. 5 ww. ustawy.