Zasady w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Raszyn jest organem prowadzącym | Gmina Raszyn

Zasady w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Raszyn jest organem prowadzącym

Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dziecko 6 letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy.  W takim przypadku niezbędna jednak jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Rodzice dzieci 6-letnich, wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole rejestrują w systemie elektronicznym i po wydrukowaniu i podpisaniu składają w sekretariacie szkoły.
 3. Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 4. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2021 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Wójt Gminy Raszyn, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku (na dzień 31.08.2024 r.).
 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rekrutację dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie przy  ul Pruszkowskiej 21c. 

Do przedszkola zapisywane są dzieci tylko jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do przedszkola. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2024/2025. 
Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane ustalone przez Radę Gminy Raszyn w uchwale Nr XLVIII/414/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe- brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 131 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość

140 pkt

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe- brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
1. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 64 pkt
2. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Gminie Raszyn i rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie:  
a) gdy zrobili to oboje rodzice 32 pkt
b) gdy zrobiło to jedno z rodziców 16 pkt
3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą 24 pkt
4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do placówki 8 pkt
5. Dochód na osobę w rodzinie dziecka w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 0-1 pkt

UWAGA
Stosownie do art. 4 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe). 

I. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są odpowiednio:
(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 1. Dla kryterium Nr 1: Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Dla kryterium Nr 2, 3, 4 i 5: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r. poz. 100 z późn. Zm.).
 3. Dla kryterium Nr 6: Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dla kryterium Nr 7: Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm. ).

Spełnienie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązanym do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

II. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów samorządowych są odpowiednio:

 1. Dla kryterium Nr 1:
  • orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego lub
  • zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie o objęciu rodziny wsparciem asystenta.
 2. Dla kryterium Nr 2: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą  Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Dla kryterium Nr 3: 
  • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub
  • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub
  • zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub
  • wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Dla kryterium Nr 4: oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru;
 5. Dla kryterium Nr 5: oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata;

Spełnienie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dodatkowych, komisja rozpatrując wniosek o przyjęcie dziecka do placówki publicznej nie uwzględnia danego kryterium.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązanym do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

 • może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
 • wyznacza termin dostarczenia tych dokumentów,
 • może zwrócić się do Wójta o potwierdzenie tych okoliczności w terminie 14 dni.

Rekrutacja uzupełniająca
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. 
W przypadku wolnych miejsc do przedszkola może zostać przyjęte dziecko pracownika danej placówki. 

Rekrutacja elektroniczna
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 zamieszczone będą w witrynie kandydata dostępnej przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego w elektronicznym  systemie naboru. Podręcznik dla kandydata dostępny będzie w witrynie kandydata zakładka „Pomoc”.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych kandydata, zarejestrowany w systemie elektronicznym, który po wydrukowaniu* z systemu i podpisaniu należy złożyć w placówce przedszkolnej pierwszego wyboru wraz z innymi dokumentami.

*w przypadku możliwości złożenia podpisu elektronicznego nie ma potrzeby drukowania wniosku