Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii COVID-19 w autobusach szkolnych, w Gminie Raszyn | Gmina Raszyn

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii COVID-19 w autobusach szkolnych, w Gminie Raszyn

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

W AUTOBUSACH SZKOLNYCH, W GMINIE RASZYN

 1. Dziecko może skorzystać z dowozu do i ze szkoły pod warunkiem, że jego temperatura nie przekracza 37 st.C oraz nie występują u niego objawy chorobowe, takie jak m.in. katar, kaszel, duszności itp. Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe.
 2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły.
 3. W czasie jazdy autobusu w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych,osoba sprawująca opiekę podczas dowożenia może zmierzyć dziecku temperaturę termometrem bezdotykowym. O fakcie tym oraz wyniku pomiaru temperatury opiekun informuje pracownika szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka lub innych objawów chorobowych o zaistnieniu tej sytuacji rodzice/prawni opiekunowie dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebranie dziecka osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną.
 5. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów, który jest zobowiązane udostępnić na żądanie osoby sprawującej opiekę podczas dowozu.
 6. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania maseczki zakrywającej usta oraz nos.
 7. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu.
 8. Osoba sprawująca opiekę podczas dowozu zobowiązana jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczki lub przyłbicy.
 9. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 10. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu środków ochrony osobistej, tj. jednorazowych rękawiczek oraz maseczki lub przyłbicy. Obowiązku wskazanego wyżej nie stosuje się w przypadku gdy kierowca oddzielony jest w sposób uniemożliwiający styczność z innymi przewożonymi osobami.
 11. Zadania kierowcy autobusu może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 12. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażenia wnętrza autobusu szkolnego każdorazowo przed rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem do odkażania powierzchni.