Dowóz indywidualny ucznia niepełnosprawnego (własnym pojazdem rodzica) | Gmina Raszyn

Dowóz indywidualny ucznia niepełnosprawnego (własnym pojazdem rodzica)

Rodzice zainteresowani indywidualnym dowozem powinni złożyć w terminie do dnia 18.08.2022 r. w Urzędzie Gminy Raszyn, Szkolna 2A 05-090 Raszyn wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 2022/2023.

Stosownie do art. 39a ustawy Prawo oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt = (a-b) * c * d/100

gdzie: a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Wójtem Gminy Raszyn. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Wniosek o dowóz dziecka:

Załącznik Rozmiar
Wniosek o dowóz indywidualny EDYTOWALNY 67 KB
Pobierz
Wniosek o dowóz indywidualny PDF 202.46 KB
Pobierz