Dowóz indywidualny ucznia niepełnosprawnego (własnym pojazdem rodzica) | Gmina Raszyn

Dowóz indywidualny ucznia niepełnosprawnego (własnym pojazdem rodzica)

Rodzice zainteresowani dowozem indywidualnym powinni złożyć w Urzędzie Gminy Raszyn, Szkolna 2A 05-090 Raszyn wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka w roku szkolnym 2024/2025.

Stosownie do art. 39a ustawy Prawo Oświatowe zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno--wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Wójtem Gminy Raszyn. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Wniosek o dowóz dziecka:

Załącznik Rozmiar
Wniosek o dowóz indywidualny 63.5 KB
Pobierz