Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży | Gmina Raszyn

Wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Wykaz potrzebnych dokumentów
 • Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 z poźn. zm.).
Miejsce wykonania usługi

Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wymiar i księgowość podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych

pok. 5 (parter)
tel. 22 701 77 95

Opłaty
 • Opłatę wnosi się, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 • Opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia (w pok. nr 5) o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni - na tej podstawie zostaje wyliczona opłata.
 • Opłata wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 • Nie dokonanie wpłaty przez przedsiębiorcę w w/w terminie powoduje nałożenie opłaty dodatkowej stanowiącej 30% opłaty rocznej podstawowej, natomiast nie wniesienie opłaty powiększonej o 30% od opłaty rocznej podstawowej w terminie 30 dni od dnia upływu terminu powoduje wygaśnięcie zezwolenia - przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Gminy Raszyn lub na konto Urzędu Gminy w Raszynie: nr konta 65 8004 0002 2001 0000 0316 0001.

Czas realizacji

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn,
 2. Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn.
Uwagi

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście (pok. nr 5).

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • powyżej 18% alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim gdy wartość sprzedaży przekroczyła:

 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 37 500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa - wnosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim
 • 77 000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Gminy Raszyn i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata.

Jednym z warunków sprzedaży napojów alkoholowych jest posiadanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłat dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.