Ulgi w podatkach lokalnych | Gmina Raszyn

Ulgi w podatkach lokalnych

Wykaz potrzebnych dokumentów
 1. Wypełniony wniosek w sprawie:
  • umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę,
  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
 2. Przykładowe załączniki do wniosku:

A. Wysokość dochodów własnych, dochodów współmałżonka oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, a jeśli zadłużona nieruchomość stanowi współwłasność również wysokość dochodów pozostałych współwłaścicieli, ich małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze współwłaścicielami, można udokumentować:

 • zaświadczeniem o wynagrodzeniu z zakładu pracy,
 • zaświadczeniem o wysokości dochodów wydanym przez urząd skarbowy,
 • odcinkami renty, emerytury,
 • zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • zaświadczeniem o formie przyznanej pomocy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • zeznaniem podatkowym złożonym w urzędzie skarbowym,
 • innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.

B. Do wniosków uzasadnianych stanem zdrowia podatnika należy załączyć:

 • orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające inwalidztwo,
 • zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub kartę informacyjna z pobytu w szpitalu,
 • rachunki (paragony) za zakupione leki.

C. Ponadto zależnie od uzasadnienia wniosku o udzielenie ulgi można załączyć:

 • kserokopie umów zaciągniętych kredytów i harmonogramów ich spłaty,
 • kserokopie wydatków ponoszonych na naukę, oraz inne dokumenty potwierdzające zasadność złożonego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie podatków.

D. Przedsiębiorcy (osoby fizyczne oraz prawne) powinni przedłożyć dokumenty wymienione powyżej (zależnie od uzasadnienia wniosku) oraz dodatkowo dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą:

 • ewidencję środków trwałych,
 • ewidencję wyposażenia,
 • wydruk ewidencji przychodów, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bilansu, sprawozdania finansowego,
 • inne dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (wykaz wierzytelności, umowy kredytowe, leasingowe itp.).

E. Ponadto przedsiębiorcy w przypadku ubiegania się o pomoc:

 • de minimis powinni przedstawić zaświadczenia o pomocy do minimis otrzymanej w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,
 • inną niż pomoc de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie są obowiązane do przedstawienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia albo informacji o nieotrzymaniu pomocy.
Miejsce wykonania usługi

Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. nr 15 (parter) – po wcześniejszej konsultacji z osobą odpowiedzialną prowadzącą postępowanie – Referat Podatków, Opłat lokalnych i Ewidencji Działalności Gospodarczej

pok. nr 5 (parter)
tel. 22 701 77 95

Opłaty

Wniesienie wniosku nie wymaga opłaty.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 139 §1 ustawy Ordynacja podatkowa załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzanie postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

Doręczenie decyzji

Decyzja zostanie przesłana na adres podatnika, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub decyzję można odebrać w pokoju nr 5.

Tryb odwoławczy
 • Od decyzji w sprawie udzielenia ulgi w podatkach lokalnych służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn,
 • Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
 • Odwołanie składa się w Kancelarii Biurze Obsługi Mieszkańców pok. nr 15 (parter).
Uwagi
 • W przypadku braku kompletnej dokumentacji wnioskodawcy, zgodnie z art. 169 §1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
 • Ulga podatkowa może zostać przyznana tylko ze względu na ważny interes podatnika (np. utrata możliwości zarobkowania, obniżenie zdolności płatniczych oraz zdarzenia losowe jak np. powódź, pożar, kradzież itp.) lub interes publiczny (pewna potrzeba, której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej )
 • Przed wydaniem decyzji nie uwzględniającej w całości wniosku strony organ podatkowy wyznacza stronie 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 123 § 1, art. 200 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa). W/w zawiadomienie umożliwia podatnikowi wniesienie dodatkowych dowodów mających wpływ na rozstrzygnięcie przedmiotowej sprawy,
 • Wnioski nie uzupełnione w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie,
 • Na podstawie art. 37 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych w terminie do 31 maja roku następnego podawany jest do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg (tj. odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę zaległości podatkowych na raty) w kwocie przewyższającej 500,00zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.