Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

luty 2017
Kancelaria Prezydenta - Uroczystość podpisania ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Kancelaria Prezydenta - Uroczystość podpisania ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

22 lutego 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w Raszynie (ul. Raszyńska 54) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisze ustawę z dnia 26 stycznia 2017 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która została przyjęta dzięki inicjatywie ustawodawczej Prezydenta RP przedstawionej w Sejmie RP 1 sierpnia 2016 r.

Celem ustawy jest zobowiązanie inicjatorów regulacji prawnych do dokonywania ich oceny pod kątem wpływu na funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Planowane wystąpienie Prezydenta RP.

Zgłoszenia akredytacyjne (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, markę i numery rejestracyjne wozów transmisyjnych oraz numer telefonu kontaktowego) przyjmuje Urząd Gminy Raszyn do 21 lutego br. (wtorek) do godz. 14.00 pod adresem: dchmielewski@raszyn.pl. Szczegółowych informacji nt. akredytacji udziela Dominik Chmielewski, tel.: (22) 701 78 81; 505 694 067.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora prasowego w godzinach 11.00-11.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godziny 10.00.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Obsługi Prezydenta w Biurze Szefa Gabinetu Prezydenta, Kaja Sobieszczańska, tel.: 721 800 501.

Źródło: http://www.prezydent.pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/

Czytaj więcej...
luty 2017
Oświadczenie Radnego w sprawie reformy oświaty w Gminie Raszyn

Oświadczenie Radnego w sprawie reformy oświaty w Gminie Raszyn

Raszyn, dnia 20-02-2017

Oświadczenie Radnego w sprawie reformy oświaty w Gminie Raszyn

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Raszyn,

W związku z informacjami, jakie ukazują się w przestrzeni publicznej chciałbym sprostować pewne niejasności związane z przedłożonym pod obrady Szanownej Rady Gminy Raszyn alternatywnego projektu uchwały dotyczącego dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pomysł likwidacji gimnazjów bez względu na czas przeprowadzenia reformy budzi wiele emocji. Samorządowcy są ostrożni w ocenie przyszłych zmian i analizują wszystkie za i przeciw.

W przypadku raszyńskiej oświaty, mamy dwie możliwości: połączenia Szkoły Podstawowej nr 1 z Gimnazjum i utworzenie jednej szkoły podstawowej lub w budynku Gimnazjum utworzenie drugiej szkoły podstawowej z klasami od I-VIII, działającej niezależnie od Szkoły Podstawowej nr. 1 również z klasami I-VIII

W dniu 8 lutego b.r. po merytorycznym spotkaniu Radnych Gminy Raszyn i osób zainteresowanych w w/w sprawie przeprowadziłem kilka rozmów, poinformowałem także o swoich wątpliwościach dotyczących sposobu wprowadzenia reformy oświaty w Raszynie.

Zainteresowanych reformą oświaty poinformowałem, że moje stanowisko nie jest jednoznaczne i nadal weryfikuję i na bieżąco śledzę zamiary innych samorządów, wnikliwie czytając projekty uchwał i uzasadnienia poszczególnych gmin, miast i powiatów. Jednocześnie na bieżąco Śledzę opinie kuratoriów w tej sprawie. Poinformowałem , że dopiero po uzyskaniu pełnych informacji podejmę na sesji świadomą decyzję.

Po kilku dniach okazało się, że wiedza na temat reformy oświaty, jaką posiadałem dotychczas, jest nieco inna. Okazało się, że kuratoria bardzo elastycznie podchodzą do projektów uchwał poszczególnych samorządów, biorąc pod uwagę uwarunkowania w każdej gminie . W przypadku Raszyna , pomysł umiejscowienia w jednym budynku dzieci z klas I — III wraz z oddziałami przedszkolnymi, a w drugim budynku klas IV — VIII stał się jednym z kilku realnych rozwiązań.

Wielu Radnych Gminy Raszyn, po przedstawieniu aspektów takiego rozwiązania, uznało takie rozwiązanie za racjonalne i odpowiednie dla Raszyna.

Ponieważ udało nam się znaleźć potwierdzenie rozwiązania (dwa budynki z podziałem na klasy I-III i IV-VIII), które dotychczas nie było brane pod uwagę, oczywisty stał się dla mnie fakt, że pod obrady Rady powinien zostać przedłożony alternatywny projekt uchwały (niezrozumiały był dla mnie fakt poproszenia o przygotowanie tylko jednego projektu, gdyż nieuchwalenie skutkowało by arbitralną decyzją Kuratora Oświaty). Osobiście zwróciłem się więc do Pani Sekretarz Gminy Raszyn z prośbą o pomoc w przygotowaniu projektu uchwały. Uzyskałem informację zwrotną, że jest bardzo mało czasu oraz że musi być zgoda jej przełożonego .

Niezrozumiałe stało się dla mnie stanowisko niektórych osób, postulujących tylko za jednym słusznym rozwiązaniem - dwie oddzielne szkoły podstawowe.

W mediach społecznościowych w sposób mało taktowny publicznie wypowiadali swoje negatywne stanowisko nt. samorządowców czy mieszkańców mających odmienne zdanie. Efektem takiego działania w przestrzeni publicznej oraz publicznego nacisku na radnych, okazało się, że radni tylko w przypadku głosowania tajnego mogli by głosować zgodnie z własnym sumieniem. Część radnych najwyraźniej w przypadku głosowania jawnego może bać się mieć odrębne zdanie.

Moje stanowisko było jednoznaczne — przedstawić na posiedzeniu Rady alternatywny projekt uchwały, który może zakładać powstanie jednej szkoły podstawowej w dwóch budynkach z podziałem na przykład , na klasy I-III i klasy IV-VIII.

Przygotowany przez Panią Sekretarz taki właśnie projekt uchwały, ku mojemu zdziwieniu i wbrew mojej prośbie, nie został przedłożony do wiadomości Radnych w formie pisemnej. Taka była decyzja Przewodniczącego Rady Gminy Raszyn. W związku z tym zadaję publicznie pytanie: „jaki powód i jaka podstawa prawna była efektem takiej decyzji Pana Przewodniczącego?”

Uważam, że Raszyński Samorząd, Mieszkańcy , Rodzice, Środowisko Nauczycieli mają prawo poznać wszystkie możliwości i zapoznać się z dwoma różnymi projektami uchwał w sprawie wprowadzenia reformy oświaty w Gminie Raszyn. Takie właśnie stanowisko starałem się przedstawić i uzasadnić na ostatniej sesji Rady Gminy Raszyn, argumentując, iż jedna szkoła podstawowa w dwóch budynkach może być lepszym i rozsądniejszym rozwiązaniem. Nadmienię także, że w trakcie dyskusji merytorycznej na sesji, okazało się, że jest wielu Radnych, którzy właśnie takie rozwiązanie uważają za bardziej korzystne. Jednym z argumentów za powstaniem jednej szkoły podstawowej był fakt, iż zależy nam na społecznej spójności i integracji młodego pokolenia, a w przypadku dwóch szkół i nowych okręgów Aleja Krakowska zamiast łączyć ponownie stanie się linią podziału.

Na koniec zacytuję znanego nie tylko mi pedagoga „nie ma już powrotu do podstawówek I-VIII z przed lat,” a „zasieki ,kraty czy mury” oddzielające dzieci małe od dużych w jednym budynku to już norma, dlatego też rozwiązanie z jedną szkołą w dwóch budynkach przy akceptacji Kuratora pozwala na wiele więcej wariantów do zastosowania.

Jestem przekonany, że naszym zadaniem jest przejrzyście i jawnie wypełniać obowiązki Radnego. Pracować na rzecz lokalnej społeczności oraz przewidywać skutki podjętych decyzji.

Jednocześnie, zarówno Radnym głosującym na „tak” jak i na „nie” należy się pełen szacunek, bez jakichkolwiek uprzedzeń.

Radny Gminy Raszyn
Andrzej Górecki

Czytaj więcej...
luty 2017
Stanowisko Rady Gminy Raszyn z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Stanowisko Rady Gminy Raszyn z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Stanowisko Nr 1/2017
Rady Gminy Raszyn
z dnia 16.02.2017 r

w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy budzi wiele emocji, obaw i kontrowersji wśród zainteresowanych mieszkańców jak i samorządowców.

Rada Gminy Raszyn w większości podziela obawy powszechnie prezentowane w stanowiskach innych okołowarszawskich gmin, które wg projektu miałyby wejść w skład metropolii warszawskiej.

Tryb wprowadzenia ustawy złożonej do Sejmu RP, jako projekt poselski, pozbawił nas wszystkich pełnych merytorycznych informacji i możliwości wypowiedzenia się np. w formie konsultacji społecznych.

Na dziś brakuje rzetelnej informacji popartej dogłębnymi analizami nt. kosztów finansowych i skutków społecznych związanych chociażby z zachowaniem integralności, tożsamości i samodzielności gmin wchodzących w skład aglomeracji.

Duże obawy budzą nieprecyzyjne zapisy, których przykładem może być Art.15. ust. 2 pp.2), dotyczący opiniowania lub uzgadniania projektów uchwał rad gmin, przez Radę m.st. Warszawy. Czy i na ile zapisy te nie ograniczą gminom ustawowego prawa do samodzielności decyzyjnej, prawa do stanowienia o kierunkach polityki finansowej, społecznej, oświatowej, przestrzennej i inwestycyjnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań mieszkańców i społeczności lokalnej.

Poważnym mankamentem omawianego projektu, jest duża ilość niejasnych i nieprecyzyjnych sformułowań i zapisów np. w kwestii planowania przestrzennego. Ponadto wiele kluczowych kwestii ma być regulowanych innymi ustawami, o których na dziś nic jeszcze nie jest wiadomo. Istnieje również uzasadniona obawa, że szczegółowe zapisy tych ustaw mogą znacząco zmienić omawiany projekt i wpłynąć na życie naszych mieszkańców.

Mając na względzie powyższe uwagi i wątpliwości oraz oczekiwania naszych mieszkańców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnego samorządu i zabierać głos, zwłaszcza w tak ważnych kwestiach ustrojowych, a także hołdując zasadzie podmiotowości „nic o nas bez nas”, Rada Gminy Raszyn wnosi o:

 • Wycofanie spod obrad Sejmu projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
 • Przekazanie rzetelnej i pełnej informacji nt. warunków i skutków planowanej reformy ustrojowej naszego regionu w tym mających wpływ na życie każdego mieszkańca.
 • W przypadku kontynuacji projektu doprecyzowanie zapisów ustawowych ze szczególnym uwzględnieniem tych gwarantujących gminom samodzielność w kwestiach finansowych, podatkowych, opłatach lokalnych itp.
 • Przekazanie projektu do konsultacji społecznych, a w dalszej kolejności pod ocenę zainteresowanych samorządów i mieszkańców.

W ramach inicjatywy społecznej, Mieszkańcy zebrali i przekazali do Rady Gminy podpisy pod wnioskiem o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba w pełni solidaryzuje się ze stanowiskiem Rady w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Rada Gminy Raszyn zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania niniejszego stanowiska:

 1. Prezydentowi RP,
 2. Prezesowi Rady Ministrów,
 3. Marszałkowi Sejmu RP,
 4. Marszałkowi Senatu RP,
 5. Eurodeputowanym z województwa mazowieckiego,
 6. Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego,
 7. Wojewodzie Mazowieckiemu,
 8. Samorządowi Województwa Mazowieckiego,
 9. Samorządom powiatowym i gminnym z terenu województwa mazowieckiego,
 10. Związkowi Gmin Wiejskich RP,
 11. Związkowi Miast Polskich,
 12. Związkowi Powiatów Polskich,
 13. Związkowi Województw RP.
 14. Media ogólnopolskie.
Czytaj więcej...
luty 2017
Syn Szawła

Syn Szawła

Centrum Kultury Raszyn zaprasza
na węgierski dramat pt. „Syn Szawła” w reżyserii László Nemesa z 2015 roku, 107 min.

Laureat Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, zdobywca Złotego Globu oraz Grand Prix na festiwalu w Cannes.

Rok 1944, niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. 48 godzin z życia Szawła Ausländera, członka Sonderkommando – oddziału żydowskich więźniów zmuszonych asystować nazistom w wielkiej machinie Zagłady – na krótko przed wybuchem buntu. W rzeczywistości, której nie sposób pojąć, w sytuacji bez szans na przetrwanie, Szaweł próbuje ocalić w sobie to, co zostało z człowieka, którym kiedyś był. Debiut 38-letniego László Nemesa przełamuje dotychczasowe, typowe dla fabuł o Holokauście klisze narracyjne. Reżyser rezygnuje z epickiej skali, która tworzy iluzję, że jesteśmy w stanie pojąć skalę tej zbrodni. Film Nemesa cechuje maksymalny realizm i perspektywa jednostki patrzącej na fragmenty piekła. „Syn Szawła” powstał z głębokiej potrzeby autentyczności, a drobiazgowa dokumentacja i produkcja zajęły twórcom pięć lat. Być może dlatego Claude Lanzmann, twórca legendarnego dokumentu „Shoah”, przeciwnik filmowych inscenizacji Zagłady, podszedł po seansie do Nemesa i podziękował mu za film. „Syn Szawła” to perfekcyjny, porażający i trzymający w napięciu obraz, który przejdzie do historii kina.

2 marca (czwartek) godz. 18:30
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY !

Czytaj więcej...

Na skróty

pogoda pogoda
Środa, 22 lutego 2017

 
10°C | Zachmurzenie