Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

czerwiec 2017
Debata o bezpieczeństwie

Debata o bezpieczeństwie

Zapraszamy mieszkańców Gminy Raszyn na debatę społeczną. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu spotkań z mieszkańcami pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

Debata odbędzie się 22 czerwca 2017 roku w godz. 18.00 – 20.00 w Raszyńskim Centrum Kultury przy Al. Krakowskiej 29A.

Debata organizowana jest w związku z realizacją rządowego programu „Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

Czytaj więcej...
czerwiec 2017
Organizacja komunikacji w okresie wakacyjnym

Organizacja komunikacji w okresie wakacyjnym

od 24.06.2017 (sobota) do 31.08.2017 (czwartek)

W związku z rozpoczęciem okresu wakacyjnego i ograniczonym popytem na usługi przewozowe wprowadzone zostaną poniższe ograniczenia w kursowaniu komunikacji miejskiej:

 • w komunikacji tramwajowej od dnia 25.06 br.:
 1. zawieszenie kursowania linii 4, 11, 13, 23, 25, 44
 2. zawieszenie kursów skróconych linii 2 (Metro Młociny – Tarchomin Kościelny)
 3. zmiana częstotliwości kursowania linii 1, 9, 17, 31, 33 z 4 min na 6 min
 4. zmiana częstotliwości kursowania linii 3, 6, 7, 10, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 35 z 8 min na 12 min
 • w komunikacji autobusowej od dnia 24.06 br.:
 1. zawieszenie kursowania linii: 201, 205, 256, 304, 314, 320, 323, 332, 334, 379, 412
 2. zawieszenie kursowania linii tylko w dni wolne od pracy: 195, 196, 214, 262
 3. zawieszenie kursów szkolnych linii: 115, 153, 163, 164, 326
 4. zawieszenie wybranych kursów linii: 114, 120, 162, 401, 411, 504, 519, 522
 5. wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii: 102, 104, 105, 108, 110, 112, 119, 121, 128, 131, 141, 166, 170, 172, 173, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 191, 194, 202, 211, 212, 262, 338, 502, 503, 507, 509, 511, 512, 516, 518, 521, 523, 527, E-1, E-2, E-7, E-9
 6. zasilenie linii 735 w dni wolne od pracy
 7. tymczasowa zmiana trasy (w zastępstwie za zawieszone linie): 154, 156, 157
 • w komunikacji autobusowej od dnia 01.07 br.:
 1. wprowadzenie rozkładów wakacyjnych linii: 124, 139, 140, 340, 700, 701, 702, 704, 708, 709, 710, 712, 713, 714, 715, 719, 723, 724, 727, 729, 731, 738, 739, 742
 • w kursowaniu pociągów metra od dnia 26.06 br.:
 1. zmieniona zostanie częstotliwość kursowania (szczyt/międzyszczyt/sobota/święto): linii M1 - 2:50/4:00/4:50/5:30 min
 2. zmieniona zostanie częstotliwość kursowania (szczyt/międzyszczyt/sobota/święto): linii M2 - do dn. 23.07 br. bez zmian (tj. 2:50/6:00/6:30/7:30 min), od dn. 24.07 br. 3:30/6:00/6:30/7:30 min

Więcej informacji na stronie http://ztm.waw.pl/

Czytaj więcej...
czerwiec 2017
Wycinka drzew – nowelizacja przepisów obowiązujących od dnia 17.06.2017 r.

Wycinka drzew – nowelizacja przepisów obowiązujących od dnia 17.06.2017 r.

Od dnia 17.06.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074) a z nią n/w zmiany:

 1. Obowiązek zgłaszania przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych), 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych) oraz 50cm (dot. pozostałych drzew).
  We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).
  Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia nie dotyczy krzewów.
  Zamiar usunięcia drzewa, trzeba zgłosić gminie, inaczej zostaną naliczone kary.
 1. Zgłoszenie zawiera: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
 1. Organ przyjmujący zgłoszenie zobligowany został do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których zostanie ustalony gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).
 1. W przypadku uznania zasadności, organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ( uznanie za pomnik przyrody).

 1. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
 1. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
 1. w przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych - >80cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych - >65cm i pozostałych drzew - >50cm.
 1. Z rad gmin zdjęta została możliwość podejmowania uchwał, w których można poszerzyć katalog drzew lub krzewów na usunięcie których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia, a także katalog drzew lub krzewów za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni (na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie; do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa dla drzew i 200zł/1m2 krzewu),
 1. Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostaną do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.
Czytaj więcej...
czerwiec 2017
Organizacja komunikacji w dniach 14-16 czerwca 2017 roku

Organizacja komunikacji w dniach 14-16 czerwca 2017 roku

od 14.06.2017 (środa) do 16.06.2017 (piątek)

W dniach 14.06-16.06 br. wprowadzona zostanie poniższa organizacja komunikacji miejskiej:

14.06 br. (środa):

 • obowiązuje rozkład jazdy dnia powszedniego
 • linia 385 kursować będzie wg. piątkowego rozkładu jazdy
 • linie nocne kursować będą wg. weekendowego rozkładu jazdy

15.06 br. (czwartek – Boże Ciało):

 • obowiązuje rozkład jazdy dnia świątecznego
 • linia 385 kursować będzie wg. sobotniego rozkładu jazdy
 • linie nocne kursować będą wg. weekendowego rozkładu jazdy
 • kursowanie linii 126 zostanie zawieszone

16.06 br. (piątek):

 • obowiązuje sobotni rozkład jazdy
 • zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii:

2, 24, 31, 122, 132, 138, 140, 145, 155, 160, 162, 167, 178, 186,
189, 504, 507, 512, 517, 520, 523, 527, 709, 710, 719, 723, 739
.

 • uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 190 na trasie skróconej CH MARKI – METRO RATUSZ ARSENAŁ
 • uruchomione zostanie funkcjonowanie linii:

314, 317, 326, 331, 345, 397, 401, 402, E-1, E-9, Z-1, Z-2

 • pociągi SKM kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego

więcej informacji: http://www.ztm.waw.pl/

Czytaj więcej...

Na skróty

Pogoda
chwilowo
niedostępna