Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy

Aktualności

październik 2016
Zaproszenie na spotkanie warsztatowe

Zaproszenie na spotkanie warsztatowe

Wójt Gminy Raszyn zaprasza
na spotkanie Rewitalizacyjne dotyczące
Projektu: Gminny program rewitalizacji

4 listopada (piątek) godz. 16
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu warsztatowym w ramach opracowania „Programu Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie - Integracja Społeczna i Terytorialna”.


Celem spotkania warsztatowego będzie wspólna dyskusja i wypracowanie w gronie głównych interesariuszy Programu Rewitalizacji (mieszkańców, radnych, przedstawicieli Urzędu Gminy i innych instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych) roboczej koncepcji działań, które przyczynią się do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Tematyka spotkania warsztatowego:
- Omówienie tematyki dotyczącej opracowania Programu Rewitalizacji (obszar rewitalizacji, zawartość i sposób sporządzania programu rewitalizacji) – prezentacja.
- Wypracowanie roboczej koncepcji obejmującej wizję, cele oraz działania programu rewitalizacji – praca warsztatowa.
- Omówienie wzoru karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego – prezentacja.
- Podsumowanie spotkania.


Będziemy wdzięczni za Państwa udział i wkład w tworzenie Programu Rewitalizacji dla Gminy Raszyn.
Zapraszamy wszystkich dla których ważny jest rozwój naszej gminy.

Czytaj więcej...
październik 2016
III Przegląd Muzyczny Zespołów Seniorów

III Przegląd Muzyczny Zespołów Seniorów

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na

III Przegląd Muzyczny Zespołów Seniorów,

wystąpi 8 zespołów z sąsiednich gmin oraz 3 zespoły działające

29 października (sobota) godz. 17

Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A

Wstęp wolny!

Czytaj więcej...
październik 2016
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Raszyn

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Raszyn

Program Rewitalizacji Obszaru Al. Krakowskiej w Raszynie – Integracja Społeczna i Terytorialna

Materiał informacyjny – podsumowanie dotychczasowych działań

Szanowni Państwo,

Rada Gminy Raszyn dnia 6 października 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Raszyn (nr uchwały nr XXVII/256/16). Decyzją władz samorządowych wyznaczono obszar rewitalizacji znajdujący się na wydzielonym terenie miejscowości Raszyn I, Raszyn II, Falenty i Nowe Grocholice – szczegółowy zarys granic został przedstawiony na mapie pomocniczej dołączonej poniżej. Wybór obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji został poprzedzony sporządzeniem analizy gminy w podziale na sześć jednostek analitycznych:

  1. Obszar I (Raszyn I + Nowe Grocholice),
  2. Obszar II (Raszyn II + Falenty),
  3. Obszar III (Rybie + Jaworowa),
  4. Obszar IV (Wypędy, Puchały, Janki),
  5. Obszar V (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las, Słomin, Laszczki),
  6. Obszar VI (Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy).

Uzupełnieniem analizy danych statystycznych było badanie społeczne przeprowadzone w dniach 3-5 sierpnia 2016 r. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu kwestionariuszowego na próbie 400 osób. W dniu 8 sierpnia odbyło się spotkanie diagnostyczne, którego celem było poznanie problemów i potrzeb rewitalizacyjnych mieszkańców gminy. W okresie od 17 sierpnia do 16 września 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. W ramach konsultacji społecznych w dniu 30 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne. Mieszkańcy mieli okazję przedstawić swoje uwagi i spostrzeżenia koordynatorom opracowania (firma ResPublic wyłoniona w przetargu) oraz przedstawicielom Urzędu Gminy uczestniczącym w spotkaniu. W trakcie miesięcznych konsultacji społecznych został udostępniony projekt uchwały rady gminy, diagnoza oraz formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały. Interesariusze mogli zgłaszać uwagi w różnych formach: ustnie – uwagi do protokołu w punkcie konsultacyjnym działającym w „Centrum Kultury Raszyn”, pisemnie – złożyć formularz drogą korespondencyjną na adres urzędu lub na biuro podawcze, elektroniczną (na portalu cyforwademokracja.pl) lub mailową na adres r.loba@respublic.pl. W dniach 6-9 września zostały przeprowadzone spotkania informacyjno-edukacyjne na temat procesu rewitalizacji (m.in. w trakcie zebrań sołeckich, w trakcie zebrania Raszyńskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Klubu Arka, spotkania ze Stowarzyszeniem Projekt Raszyn). Łącznie złożono 125 formularzy zgłaszania uwag. Raport z konsultacji społecznych oraz wszystkie informacje dotyczące przeprowadzonych spotkań są na bieżąco uzupełnianie i dostępne na BIP Urzędu Gminy (http://www.bip.raszyn.pl/?c=530).

Kolejnym krokiem będzie przyjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do opracowania Programu rewitalizacji. Oznacza to działania zmierzające do określenia wizji, celów oraz działań, które będą podejmowane na obszarze rewitalizacji. Bardzo ważnym aspektem, zarówno podczas opracowania dokumentu jak i wdrażania jego zapisów, jest współpraca samorządu z mieszkańcami. Wyraża się to poprzez organizację spotkań informacyjnych, warsztatów, debatę na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz konsultacje społeczne projektu Programu rewitalizacji. Harmonogram spotkań zostanie opublikowany na stronie internetowej gminy Raszyn.

Wszystkich interesariuszy zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej...
październik 2016
Informacja

Informacja

W poniedziałek 31 października 2016, z uwagi na skrócona pracę banku, kasa urzędu czynna jest do 1330.

Czytaj więcej...

Na skróty

pogoda pogoda
Piątek, 28 października 2016

 
10°C | Lekka mżawka