Gmina Raszyn

Oficjalny serwis
samorządowy
listopad 2018
Centrum Sportu Raszyn zaprasza na Galę Babilon MMA 6 15 grudnia od godziny 19:30

Centrum Sportu Raszyn zaprasza na Galę Babilon MMA 6 15 grudnia od godziny 19:30

15 grudnia podczas Babilon MMA 6 w Raszynie zmierzą się Rafał Haratyk (10-3-2, 2 KO, 4 Sub) i Maciej "Spartan" Różański (10-2, 2 KO, 7 Sub). Będą walczyć także Paweł Pawlak z Danielem Skibińskim. Liczba miejsc ograniczona, a więc prosimy zainteresowanych, aby weszli na stronę eventim.pl i szybko rezerwowali bilety. Zapowiada się świetne widowisko i wielkie sportowe emocje.

Galę będzie można oglądać na antenach grupy Polsat. Bilety można nabywać na stronie eventim.pl.

Na wydarzenie zaprasza: Gmina Raszyn oraz Wójt Gminy Raszyn Pan Andrzej Zaręba, Centrum Sportu Raszyn oraz Babilon Promotion.

Czytaj więcej...
listopad 2018
Wójt Gminy Raszyn ogłasza rokowania po drugim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Raszyn ogłasza rokowania po drugim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

Wójt Gminy Raszyn
działając na podstawie
Uchwały Nr LIII/486/18
Rady Gminy Raszyn
z dnia 16 maja 2018 roku

OGŁASZA ROKOWANIA
PO DRUGIM
USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM
TERMINY PRZETARGÓW
I TERMIN-21.08.2018 roku
II TERMIN- 31.10.2018 roku


Na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Raszyn położonych w miejscowości Wypędy przy ul. Zdrojowej, o łącznej powierzchni 78.328 m kw. i dotyczy działek ewidencyjnych o następujących numerach:

 • nr ew. 46/3 KW Nr WA1P/00075676/2
 • nr ew. 48/4 KW Nr WA1P/00066031/3
 • nr ew. 50/4 KW Nr WA1P/00068449/0
 • nr ew. 52/3 KW Nr WA1P/00075021/6
 • nr ew. 54/3 KW Nr WA1P/00051132/3
 • nr ew. 58/4 KW Nr WA1P/00066031/3

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
20.521.936,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych).

Do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przedmiotowe działki stanowią jedność gospodarczą, położone są w miejscowości Wypędy przy ul. Zdrojowej. Działki usytuowane są przy drodze gruntowej, nieurządzonej stanowiącej drogę dojazdową do kopalni kruszyw. Ogólny kształt działek to foremny teren płaski.

W planie zagospodarowania przestrzennego, teren na którym położone są przeznaczone do zbycia nieruchomości oznaczony jest symbolem 1UP tj. zabudowy usługowej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Dla w/w nieruchomości ustalony został zakaz realizacji kondygnacji podziemnych, lokowania szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz realizacji zakładów produkcji przemysłu chemicznego.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach wraz z dowodem wpłaty zaliczki należy złożyć do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 1400 w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a.

Rokowania odbędą się dnia 17 grudnia 2018 o godz. 1400 w Sali Konferencyjnej (pok. 102) w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a.

Zaliczkę w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) należy wpłacić do dnia 14 grudnia 2018 na konto Urzędu Gminy Raszyn:

Bank Spółdzielczy w Raszynie
Nr 05 8004 0002 2001 0000 0316 0014

Warunki przystąpienia do rokowań są następujące:

 1. Złożenie pisemnego zgłoszenia do udziału w rokowaniach, które należy złożyć w zamkniętej kopercie w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn do upływu terminu o którym mowa powyżej. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opisana w następujący sposób:
  1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. Datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
  4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
 2. Wpłata zaliczki o której mowa powyżej.

Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga zachowania formy pisemnej i powinno być sporządzone przez notariusza i winno być przedłożone wraz ze zgłoszeniem. Do pełnomocnictwa należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

Małżonkowie biorą udział w rokowaniach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka na zasadach opisanych powyżej.

Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w rokowaniach.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 z póżn.zm.).

Wpłacona zaliczka będzie zaliczona na poczet ceny nabycia w przypadku wygrania rokowań, a ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań. Wpłacona zaliczka ulega zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają.

Gmina Raszyn zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy, tj. nie stawienie się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Raszyn może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Nabywca ponosi koszty notarialne oraz sądowe.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Ogłoszenie o rokowaniach zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn, a także zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Gminy Raszyn, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Informacje o przedmiocie rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pok. nr 221 lub telefonicznie pod nr tel. (22) 70-17-893.

Czytaj więcej...
listopad 2018
Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje projektu uchwały

Akcja informacyjna poprzedzająca konsultacje projektu uchwały

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie §11 ust. 1 Uchwały Nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn ( Dz. Urz.Woj. Maz. z 2011r.Nr 169, poz.5314)

Wójt Gminy Raszyn

ogłasza rozpoczęcie akcji informacyjnej poprzedzającej konsultacje projektu uchwały: w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023

Akcja informacyjna prowadzona będzie z wykorzystaniem następujących kanałów informacji:

 • Oficjalnego serwisu internetowego Urzędu Gminy Raszyn.
 • Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.
 • Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Akcja informacyjna rozpoczyna się w dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje w sprawie projektu uchwały: Wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2019-2023 zostaną przeprowadzone od dnia 27.11.2018 r. do dnia 04.12.2018 r.

Czytaj więcej...
listopad 2018
Qlturalne Kino CKR

Qlturalne Kino CKR

Qlturalne Kino CKR

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na obyczajowy film biograficzny o tematyce sportowej pt. „Najlepszy„.

Reżyser: Łukasz Palkowski
Występują: Jakub Gierszał, Kamila Kamińska, Anna Próchniak, Arkadiusz Jakubik, Janusz Gajos, Artur Żmijewski, Magdalena Cielecka, Adam Woronowicz
Kraj produkcji: Polska
Rok produkcji: 2017
Czas trwania: 110 min
Ograniczenie wiekowe: +12

Film otrzymał wiele nominacji i nagród, m.in.:

Złote Lwy 2017
Nagroda Publiczności – Łukasz Palkowski
Nagroda Specjalna – 1) Nagroda festiwali i przeglądów filmu polskiego za granicą – Łukasz Palkowski
2) Złoty Kangur – nagroda australijskich dystrybutorów filmowych – Jakub Gierszał
Najlepsza scenografia – Marek Warszewski
Najlepszy debiut aktorski – Kamila Kamińska
Złoty Klakier – Nagroda publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu – Łukasz Palkowski

Tofifest 2017
FROM POLAND. Konkurs Polski, Złoty Anioł – Łukasz Palkowski
Nagroda Publiczności – Łukasz Palkowski

Wiosna Filmów 2018
Nagroda Publiczności – Trzecie miejsce – Łukasz Palkowski

Wisła 2018
Słoń – Najlepsza rola męska – Jakub Gierszał

Gdy słabość staje się siłą

Nowy film reżysera kinowego hitu „Bogowie” – Łukasza Palkowskiego. Twórca tym razem znów sięga po życiorys niezwykłej osoby. Człowieka, który udowodnił, że prawdziwi bohaterowie nie boją się upadać i potrafią podnieść się z największego dna.

Głównym bohaterem filmu „Najlepszy” jest sportowiec, który zachwycił świat, a który w Polsce, do dziś, pozostaje osobą praktycznie nieznaną. To fascynująca, pełna morderczego wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej siły, historia inspirowana życiem Jerzego Górskiego, który ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje życie.

Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Junior, który odebrał nagrodę podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, za zdjęcia do „Wołynia” Wojciecha Smarzowskiego.

Materiały edukacyjne do filmu dla klas licealnych.

20 listopada (wtorek) godz. 19:00
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

WSTĘP WOLNY !

Czytaj więcej...
listopad 2018
Wieczór poetycki

Wieczór poetycki

Wieczór poetycki przygotowany przez Klub Literacki „Kaliope” pt. „Zawsze Polska”

Wystąpią:
– Ewa Adamczyk
– Ewa Jowik
– Bogumiła Kędziora
– Renata Kisiel
– Mariola Wiewiór
– Sławomir Starosta
– Bogumił Szumielewicz

Gościnnie wystąpi zespół „Fal Canto” pod kierunkiem Michała Śniadowskiego.

20 listopada (wtorek) godz. 18
Centrum Kultury Raszyn, Al. Krakowska 29A
wstęp wolny!

Czytaj więcej...
listopad 2018
Koncert Czesław Śpiewa

Koncert Czesław Śpiewa

Centrum Kultury Raszyn zaprasza na koncert CZESŁAW ŚPIEWA w programie „10 lat w Polsce

Zespół Czesław Śpiewa, czyli duńska, muzyczna armia Czesława Mozila obchodzi w tym roku 10-lecie występów w Polsce. To również 10 lat od wydania płyty „Debiut” , która była jedną z najważniejszych płyty polskiego przemysłu muzycznego ostatnich dwudziestu lat . Dotychczas płyta sprzedała się w liczbie ponad 100.000 egzemplarzy.
„Maszynka do świerkania” oraz „Żaba tonie w betonie” to piosenki , które weszły już do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej.
Obecna trasa koncertowa , to repertuar w dużej części oparty na płycie „Debiut” ,a także przekrojowa podróż przez kolejne płyty zespołu , czyli „Pop , „Czesław Śpiewa Miłosza” , oraz obie części „Księgi Emigrantów”.
Muzycy zabiorą swoich słuchaczy w zwariowaną podróż do krainy finezyjnych dźwięków tanga, popu, folku i awangardy, używając przy tym szerokiej gamy instrumentów. Szklane dzwoneczki, rozmaite dęciaki, akordeony i ukulele, to tylko kilka elementów spośród wielu trybików tej muzycznej machiny. Nie zabraknie również przewrotnej konferansjerki Czesława Mozila, który z powodzeniem łączy bezpretensjonalny stand up z muzycznym rozmachem multi instrumentalnego koncertu.

17 listopada (SOBOTA) godz. 18:00
Centrum Kultury Raszyn
Al. Krakowska 29A

Bilety w cenie od 30 zł do 50 zł w sprzedaży internetowej na portalu Biletyna.pl a także w recepcji CKR w godz. 17:00 – 19:00.

Czytaj więcej...
listopad 2018
Zimowe utrzymanie chodników

Zimowe utrzymanie chodników

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stoi na stanowisku, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

Kieruje się przy tym zasadą równości społecznej oraz opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządki przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.

Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06.

Czytaj więcej...
listopad 2018
Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi

Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi

Filia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażak” przy OSP Falenty

Zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi w dniu 18 listopada 2018 roku (niedziela) w godzinach od 900 do 1330 na terenie parkingu przy kościele św. Szczepana w Raszynie.

Potrzebny dowód osobisty i dobry stan zdrowia.

Czytaj więcej...