Program Ochrony Powietrza

Zakaz spalania odpadów zielonych

Przypominamy o zakazie spalania odpadów zielonych w przydomowych ogródkach

Ładna pogoda sprzyja porządkom w przydomowych ogrodach. Spalanie trawy i liści w przydomowych ogródkach, a także innych odpadów powstałych po porządkach jest zupełnie niezasadne i zabronione.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn (Uchwała Nr XXXII/258/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 września 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn) na właścicieli nieruchomości nałożony został obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania poszczególnych grup odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów. Z obowiązku tego wynika zakaz spalania odpadów roślinnych, w tym skoszonej trawy, liści itp.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami. Art. 31 ust. 7 tej ustawy przewiduje, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie wówczas, gdy NIE SĄ objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

W myśl art. 191 ww. ustawy ten, kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, podlega karze aresztu lub grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Oznacza to, że sprzątając swój ogród, nie można pozbyć się pozostałości roślinnych spalając je w ognisku. Palenie liści jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze.

Odpadów organicznych można pozbyć się na trzy sposoby:

  • 1.Poprzez kompostowanie.
  • 2.Poprzez przekazanie przedsiębiorcy odbierającemu odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego, związanych pakietów gałęzi długości do 1m i do 20 kg wagi. Odpady należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 06:00 zgodnie z harmonogramem.
  • 3.Odpadów zielonych można pozbyć się także poprzez dostarczenie ich na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pruszkowie ul. S. Bryły 6.

Przepis art. 144 Kodeksu cywilnego nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Palenie ogniska powodujące przedostawanie się dymu na sąsiednie nieruchomości stanowi naruszenie tego nakazu. Przedostanie się dymu pochodzącego z takiego paleniska w miejsce dostępne publicznie może być uznane za zanieczyszczenie w rozumieniu art. 145 Kodeksu wykroczeń, które zagrożone jest mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Zgłaszanie

Organami uprawnionymi do reagowania na spalanie odpadów zielonych w przydomowych ogródkach na terenie gminy są zarówno Policja jaki i Urząd Gminy.

Sprawę do Policji najlepiej zgłaszać przez dzielnicowych odpowiedzialnych za poszczególne rejony. Wykaz ulic nadzorowanych przez poszczególnych dzielnicowych wraz z danymi kontaktowymi można znaleźć na stronie Komisariatu Policji w Raszynie:http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/78788,Komisariat-Policji-w-Raszynie.html

Sprawę spalania odpadów można również zgłaszać do Urzędu Gminy Raszyn - telefonicznie 22 701-79-16 w godzinach pracy (poniedziałek 8-18, wtorek-czwartek 8-16, piątek 8-14) lub na adres poczty elektronicznej urzędu ratusz@raszyn.pl.

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  1. drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: www.gunb.gov.pl/stro na/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Ulotka CEEB

Wilgotnościomierze do drewna

Wilgotnościomierze do drewna – nowy oręż w walce o czyste powietrze.

Wilgotnościomierze do drewna


Gmina Raszyn została wyposażona w dwa elektroniczne mierniki wilgotności zakupione przy wsparciu środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla czystego powietrza.

Są to nowoczesne przyrządy, którymi można dokonać pomiaru wilgotności ponad 200 gatunków drewna oraz pomiaru wilgotności biomasy stałej. Urządzenia posiadają świadectwa wzorcowania wykonane przez Wydział Termodynamiki Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie.

Każdy mieszkaniec gminy, który ma wątpliwości co do wilgotności drewna, które spala w piecu, może zwrócić się do upoważnionych pracowników Urzędu Gminy (Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, tel. 22 701 79 16) celem dokonania jego pomiaru. Zgodnie z zapisami zawartymi w Uchwale Antysmogowej dla Mazowsza od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Należy pamiętać, że przestrzeganie przepisów wprowadzonych niniejszą uchwałą będzie kontrolowane zarówno w kwestii posiadanych urządzeń grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Użytkownicy instalacji naruszający przepisy uchwały mogą być ukarani grzywną do 5000 zł lub mandatem do 500 zł. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu.