Jak złożyć pismo do Urzędu przez ePUAP/obywatel.gov.pl

Składanie dokumentów przez platformę ePUAP/Mój Gov

W pierwszej kolejności należy wypełniony dokument podpisać podpisem elektronicznym. Można to zrobić między innymi za pomocą profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Aby podpisać dokument należy:

 1. Wejść na stronę: Will open in new windowhttps://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 2. Dodać dokument, który ma być podpisany klikając WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU

 3. Kliknąć PODPISZ

 4. Zalogować się za pomocą Profilu Zaufanego

 5. Po zalogowaniu pojawi się strona podpisywania. Należy kliknąć Podpisz podpisem zaufanym. Strona wyświetli prośbę o potwierdzenie, gdzie należy kliknąć POTWIERDŹ. System przeniesie do podpisywania przez bank lub inną wybraną metodę.

 6. Po poprawnym podpisaniu będzie można pobrać podpisany dokument klikając POBIERZ. Plik zostanie pobrany z rozszerzeniem .xml.

Aby wysłać uprzednio podpisany dokument przez platformę ePUAP/Mój Gov należy:

 1. Otworzyć stronę https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne i zalogować się.

 2. Po zalogowaniu pojawi się formularz Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Należy:

  1. w polu Wybierz urząd lub instytucję wpisać Raszyn i wybrać URZĄD GMINY RASZYN,

  2. W polu Rodzaj pisma wybrać Informacja,

  3. Wpisać Tytuł pisma i Treść pisma,

  4. Dodać załącznik podpisany we wcześniejszym punkcie klikając ikonę spinacza.

 3. Kliknąć DALEJ na dole formularza.

 4. Pojawi się podgląd wysyłanego dokumentu. Należy kliknąć PRZEJDŹ DO PODPISU.

 5. W oknie podpisywania kliknąć Podpisz podpisem zaufanym i podpisać tak jak we wcześniejszym punkcie. Pismo zostanie wysłane.

 6. Po wysłaniu Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia można pobrać ze swojej skrzynki Mój Gov pod adresem: https://obywatel.gov.pl/

UWAGA!
Jeżeli chcesz złożyć skutecznie pismo drogą elektroniczną do Urzędu Gminy Raszyn wyślij je przez platformę ePUAP/obywatel.gov.pl.
Pismo wysłane e-mailem pozostanie bez rozpoznania.

Urząd Gminy Raszyn informuje, że zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych.

Jedyną skuteczną drogą wniesienia podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) drogą elektroniczną jest wniesienie podania poprzez ePUAP: /y2m823fydf/skrytka. Zatem jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Powyższe nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg, które na podstawie odrębnych przepisów mogą być wnoszone na adres poczty e-mail.
Adres poczty mailowej Urzędu Gminy: ratusz@raszyn.pl