Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Dawidy Bankowe I i Dawidy Bankowe II

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Dawidy Bankowe I i Dawidy Bankowe II

Raszyn, dnia 29 kwietnia 2024 r.

Wójt Gminy Raszyn
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw Dawidy Bankowe I i Dawidy Bankowe II

Akcja informacyjna o celu konsultacji zostanie przeprowadzona w dniach 29 kwietnia – 5 maja 2024 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie 
od dnia 6 maja do dnia 13 maja 2024 roku.

Formularz zgłaszania uwag i opinii oraz projekty statutów zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.raszyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raszyn oraz są dostępne w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn.

Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny umieszczonej przy wejściu głównym w budynku Urzędu Gminy Raszyn w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2024 roku.

Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl (w tytule email proszę wpisać „Konsultacje – statuty sołectw Dawidy Bankowe I oraz Dawidy Bankowe II”) i powinny być opatrzone podpisem elektronicznym.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione na stronie internetowej Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pani Olga Kazubek, tel. (22) 701 78 80.

Konsultacje społeczne obejmują teren sołectwa Dawidy Bankowe i są skierowane do mieszkańców sołectwa Dawidy Bankowe.