Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn o wyniku konkursu ofert - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Raszyn, dnia 22.03.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Raszyn

O wyniku konkursu ofert

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz § 7 „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.” przyjętego Uchwałą Nr XLVIII/416/2021 Rady Gminy Raszyn w dniu 18 listopada 2021 r., Komisja Konkursowa Powołana Zarządzeniem nr 55 /2022 Wójta Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2022 r. zdecydowała o przyznaniu dotacji dla niżej wymienionych organizacji:

Lp. Rodzaj zadania Wysokość dotacji udzielona przez Gminę Raszyn na realizację zadania w roku 2022 Organizacje składające oferty
I Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
2.1 Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem – manewry.
20 000 zł.
Stowarzyszenie „Projekt Raszyn”