Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wszedł w życie art.27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554) dotyczący obowiązku składania deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw uruchamianych po tej dacie.

Na podstawie deklaracji powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Będzie to aplikacja do gromadzenia i udostępniania informacji o tym, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy oraz posłuży do rozpoznania rzeczywistej sytuacji energetycznej w Polsce i podjęcia realnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia do Wójta Gminy Raszyn deklaracji o:

 • źródłach ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu,
 • źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagających pozwoleń albo zgłoszeń wydawanych na podstawie przepisów tej ustawy, instalowanych na obszarze Gminy Raszyn.

Deklaracja musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach

(w przypadku zmiany tej informacji właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Z informacji podanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (organ odpowiedzialny za utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) od dnia 1 lipca 2021 r. właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej.

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce i zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących - licząc od 1 lipca 2021 r., oraz 14-dniowy dla nowo powstałych.

Urząd Gminy Raszyn poinformuje Mieszkańców o utworzeniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i o obowiązku przyjmowania deklaracji w formie elektronicznej, wskazując jednocześnie wzór deklaracji.

Niezłożenie deklaracji zgodnie z art.27h ust.1 w/w ustawy jest zagrożone karą grzywny.

Więcej szczegółowych informacji w zakresie nowych obowiązków można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 22 701 79-16 lub na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl

 

Przypominamy jednocześnie o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców.

W dniu 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę Nr 162/17 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz.Urz. Woj. Maz. z 27.10.2017r., poz. 9600) tzw. „uchwałę antysmogową” dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Nowe przepisy obowiązują od 11 listopada 2017 roku.

Od dnia wejścia w życie uchwały, czyli od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły i kominki spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzeń Komisji UE):

 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe;
 • ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
 • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),

Ponadto uchwała wprowadza następujące regulacje:

 • od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, czyli tzw. „kopciuchów”,
 • od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Na naszym kanale youtube pojawił się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br.

Serdecznie zachęcamy do propagowania go na Państwa kanałach social media oraz stronach internetowych.

Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy!

Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <-

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań, która znajduje się na dole strony głównej: www.zone.gunb.gov.pl

Zespół CEEB

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Miejsce wykonania usługi

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

pok. 2d (parter)
tel. 22 701 79 13
adomanska@raszyn.pl

Sprawę prowadzi: Agnieszka Domańska

pok. 2d (parter)
tel. 22 701 79 16
tkowalczyk@raszyn.pl

Sprawę prowadzi: Tomasz Kowalczyk

Załącznik Rozmiar
deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf 290.07 KB
Pobierz
deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf 256.98 KB
Pobierz