Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Raszyn do korzystania z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Raszyn udostępniła swoim mieszkańcom, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, dostęp do PSZOK.

PSZOK obsługujący mieszkańców gminy Raszyn znajduje się w Pruszkowie, przy ul. Stefana Bryły 6 (vis a vis siedziby firmy MZO w Pruszkowie).

Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr telefonu (w MZO): 510 203 640 lub adresem e- mail: punkt@mzo.pl

 Godziny otwarcia PSZOK:

  • poniedziałek w godzinach 10.00 - 14.00
  • wtorek w godzinach 10.00 - 14.00
  • środa w godzinach 16.00 - 22.00
  • sobota w godzinach 15.00 - 19.00

(we wszystkich przypadkach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

CO MOŻEMY ZAWIEŹĆ DO PSZOK?

Do PSZOK można zawieźć i nieodpłatnie przekazać:

Odpady ulegające biodegradacji (zielone), papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, chemikalia (resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich), przepracowane oleje, zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 750kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Raszyn, popiół z paleniska domowego.

Przypominamy, że jedyną metodą nieodpłatnego oddawania gruzu i odpadów rozbiórkowych z domowych prac remontowych jest zawiezienie tych odpadów do PSZOK. Obiór gruzu i odpadów rozbiórkowych bezpośrednio z posesji nie jest objęty gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych.

Odpady wymagające opakowania (np. odpady niebezpieczne w formie płynnej ) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących ii nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Odpady można dostarczyć do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.

CZEGO NIE MOŻEMY ZAWIEŹĆ DO PSZOK?

PSZOK nie przyjmuje:

Odpadów innych niż wymieniono powyżej, a w szczególności: materiałów zawierających azbest, papy, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

O CZYM JESZCZE TRZEBA WIEDZIEĆ, PRZED WYJAZDEM DO PSZOK?

Odpady dostarczone przez Mieszkańca będą przyjmowane nieodpłatnie do PSZOK po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy Raszyn. Dopuszczalne jest okazanie dowodu osobistego w którym adres zameldowania jest zgodny z adresem nieruchomości.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju, natomiast nie ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

plan PSZOK