Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - UWAGA, ZMIANA LOKALIZACJI OD 01.01.2024

W 2024 roku serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Raszyn do korzystania z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie firmy Jarper Sp. z o.o..

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Raszyn udostępniła swoim mieszkańcom, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, dostęp do PSZOK.

PSZOK obsługujący mieszkańców gminy Raszyn znajduje się w Kolonii Warszawskiej, przy al. Krakowskiej 108A (na terenie firmy Jarper Sp. z o.o.).

Informacje o działalności PSZOK można uzyskać pod nr telefonu (w Jarper):  22 756 16 66 lub adresem e- mail: jarper@jarper.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów  zlokalizowany jest przy adresie Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108 A 05-552 Wólka Kosowska. Prowadzi do niego wewnętrzną droga zakończona bramą wjazdową, zabezpieczoną szlabanem. Mieszkańcy Gminy Raszyn chcący skorzystać z PSZOK powinni, zatrzymać się przed znakiem „STOP PSZOK” i zaczekać na pracownika zakładu który, wyrazi zgodę na wjazd. Po przekroczeniu szlabanu należy zatrzymać się na wadze najazdowej w celu odczytania masy auta wraz z odpadem. Miejsce rozładunku odpadu zlokalizowane jest po lewej stronie za wiatą wagową.

 Godziny otwarcia PSZOK:

  • w poniedziałki w godz. 8.00 - 16.00
  • we wtorki w godz. 8.00 - 16.00
  • w środy w godz. 16.00 - 22.00
  • w czwartki w godz. 8.00 – 16.00
  • w piątki w godz. 8.00 – 16.00
  • w soboty w godz. 9.00 - 14.00

(we wszystkich przypadkach z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

CO MOŻEMY ZAWIEŹĆ DO PSZOK?

Do PSZOK można zawieźć i nieodpłatnie przekazać:
Odpady ulegające biodegradacji (zielone), papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe, chemikalia (resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich), przepracowane oleje, zużyte opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 750kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Raszyn, popiół z paleniska domowego.

Przypominamy, że jedyną metodą nieodpłatnego oddawania gruzu i odpadów rozbiórkowych z domowych prac remontowych jest zawiezienie tych odpadów do PSZOK. Obiór gruzu i odpadów rozbiórkowych bezpośrednio z posesji nie jest objęty gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych.

Odpady wymagające opakowania (np. odpady niebezpieczne w formie płynnej ) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących ii nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

Odpady można dostarczyć do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 tony.

CZEGO NIE MOŻEMY ZAWIEŹĆ DO PSZOK?

PSZOK nie przyjmuje:
Odpadów innych niż wymieniono powyżej, a w szczególności: materiałów zawierających azbest, odpadów zmieszanych, odpadów w opakowaniach uszkodzonych, powodujących wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania, opon ciężarowych i ciągnikowych, odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej

O CZYM JESZCZE TRZEBA WIEDZIEĆ, PRZED WYJAZDEM DO PSZOK?

Odpady dostarczone przez Mieszkańca będą przyjmowane nieodpłatnie do PSZOK po okazaniu dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy Raszyn. Dopuszczalne jest okazanie dowodu osobistego w którym adres zameldowania jest zgodny z adresem nieruchomości.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju, natomiast nie ma obowiązku rozładunku przywiezionych odpadów komunalnych z pojazdu, jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.