30 lipca 2020 roku (czwartek )

 • godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

  Porządek obrad:

  1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020
  2.Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.
  3.Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn
  4. Zakończenie posiedzenia

29 lipca 2020 roku (środa)

 • godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w trybie telekonferencji.

  Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  4. Zakończenie posiedzenia

28 lipca 2020 roku (wtorek)

 • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Komisja odbędzie się w trybie wyjazdowym w hali CSR.

  Porządek obrad:

  1. Omówienie pism, które wpłynęły do Komisji.
  2. Sprawy różne.

  Zamknięcie posiedzenia.

27 lipca 2020 roku (poniedziałek)

 • godz. 17:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy