27 października 2021 roku (środa)

 • godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2021-2030.
 4. Zakończenie posiedzenia.


 • godz. 16:15 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Profilaktyki.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Opiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Żłobek nr 1 w Raszynie”.
 3. Zakończenie posiedzenia


26 października 2021 roku (wtorek)

 • godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej.
 3. Opiniowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Raszyn.
 4. Opiniowanie uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.


25 października 2021 roku (poniedziałek)

 • godz. 17:30 odbędzie się połączone posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji w trybie wyjazdowym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
 2. Spotkanie w terenie w sprawie petycji mieszkańców Dawid Bankowych.
 3. Zakończenie posiedzenia.