25 maja 2021 roku (wtorek)

 • godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
 3. Wypracowanie wniosku oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Raszyn za rok 2020.
 4. Wyznaczenie zespołu kontrolnego do kontroli w GOPS.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie posiedzenia.


18 maja 2021 roku (wtorek)

 • godz. 17:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
 5. Zakończenie posiedzenia. 


17 maja 2021 roku (poniedziałek)

 • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/315/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Raszyn.
 3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej.
 4. Opiniowanie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar II.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Parkowi Raszyńskiemu imienia Magdaleny Abakanowicz.
 11. Zakończenie posiedzenia.