28 października 2020 roku (środa)

 •  godz. 15:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego w trybie telekonferencji

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.

2.Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Gminy Raszyn.

3.Zakończenie posiedzenia.


27 października 2020 roku (wtorek) 

 • godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otrawcie posiedzenia.
 2. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej.
 3. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Drogi Hrabskiej.
 4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po południowej stronie ul. Warszawskiej – Obszar I.
 5. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 6. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 8. Zakończenie posiedzenia


26 października 2020 roku (poniedziałek) 

 • godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w trybie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia quorum.
 2. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie zmiany uchwały nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn.
 3. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu publicznego.
 4. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Raszyn a m. st. Warszawa dotyczącego organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego w roku 2020.
 5. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego.
 6. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2020 roku.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. Zakończenie posiedzenia


22 października 2020 roku (czwartek)

 • godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie telekonferencji (program Zoom).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzeni quorum.
 2. Omówienie pism Dyrektora Centrum Kultury Raszyn, które wpłynęły do komisji.
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie posiedzenia.