XV Sesja Rady Gminy Raszyn w dniu 05 września 2019 roku (czwartek) o godz. 1400

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 4. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
 5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/846/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 07 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Raszyn prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2019-2030.
 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 10. Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy urządzeń i obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 3121W - w ciągu ul. Sportowej w Raszynie, ul. Raszyńskiej w Rybiu, ul. Warszawskiej w Jaworowej i Dawidach, w Gminie Raszyn.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 14. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 15. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 16. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 17. Sprawy różne.
 18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 19. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: http://raszyn.esesja.pl/