Porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 28 października 2021 roku - godz. 14:00

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 5. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2021-2030.
 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/169/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2021r. sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.
 10. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
 11. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Raszyn.
 14. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Raszyn a miastem Pruszków dotyczącego organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022.
 17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Żłobek nr 1 w Raszynie”.
 18. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli z GOPS.
 19. Uchwała w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVIII/333/2021 w sprawie zatwierdzenia zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2021 rok.
 20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.
 21. Sprawy różne.
 22. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 23. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: https://esesja.tv/

Materiały na sesję i przebieg głosowań: https://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/7795ef5c-afa6-4