Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy w dniu 28 lutego 2020 roku – godz. 15:00

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII sesji
 3. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 4. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 5. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/49/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej oraz odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Raszyn po wschodniej stronie Al. Krakowskiej – rejon ul. Szkolnej
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Stary w Gminie Raszyn – rejon ul. Sękocińskiej i Al. Krakowskiej
 8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon Węzła „Puchały”
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej
 12. Uchwala w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia KomunalnegoGminy Raszyn.
 13. Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021
 15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Raszyn na 2020 rok
 16. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 17. Sprawy różne.
 18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 19. Zamknięcie obrad.