Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy w dniu 09 lipca 2020 roku – godz. 10:00

 1. Otwarcie XXX sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 5. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z XXV sesji. 
 7. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji. 
 8. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności. 
 9. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raszyn na rok szkolny 2020/2021. 
 10. Raport o stanie gminy: 
  1. przedstawienie „Raportu o stanie gminy”; 
  2. debata dotycząca „Raportu o stanie gminy”; 
  3. uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Raszyn.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2019 rok i sprawozdania finansowego. 
 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Raszyn z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
 13. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności. 
 14. Sprawy różne. 
 15. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy. 
 16. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję:  http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/0947e00d-9230-4

Link do telekonferencji dla uczestników dyskusji: http://pobierz.raszyn.pl/xxx.html