Porządek obrad XLI Sesji Rady Gminy w dniu 19 maja 2021 roku – godz. 16:00
 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 5. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/315/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Raszyn.
 7. Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/344/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 15 kwietnia 2021r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2021 roku.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Bakaliowej – Obszar II .
 10. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu.
 12. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 15. Uchwała w sprawie nadania Parkowi Raszyńskiemu imienia Magdaleny Abakanowicz.
 16. Uchwala w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Referendum Ludowego.
 18. Uchwała w sprawie przekazania petycji.
 19. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 20. Sprawy różne.
 21. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 22. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję i przebieg głosowań: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/4544caa9-7214-4