Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2020 roku – godz. 14 00

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy Raszyn.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wnioski do porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
 5. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.
 6. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji.
 7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika świetlicy środowiskowej „Świetlik” w Rybiu.
 8. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Drogi Hrabskiej.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po południowej stronie ul. Warszawskiej – Obszar I.
 11. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
 12. Uchwała w sprawie zmian w WPF.
 13. Uchwała w sprawie przyjęcia: Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035”.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/259/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie gminy Raszyn usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu publicznego.
 16. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Raszyn a m. st. Warszawa dotyczącego organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego w roku 2020.
 17. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego.
 18. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raszyn w 2020 roku.
 19. Uchwała Rady Gminy Raszyn w sprawie zmiany uchwały nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn.
 20. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 21. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 22. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.
 23. Uchwała w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położnej w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn.
 24. Uchwała w sprawie sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położnej w miejscowości Wypędy, gmina Raszyn.
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie, oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 824/9 o pow. 0,7654 ha w obrębie Raszyn02, uregulowanej w księdze wieczystej Nr WA1P/00084174/9, zabudowanej budynkiem pływalni na czas oznaczony powyżej 3 lat.
 26. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady i Wójta z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019.
 27. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
 28. Sprawy różne.
 29. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
 30. Zamknięcie obrad.

Materiały na sesję: http://raszyn.esesja.pl/