Porządek obrad XLIII Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 28 lipca 2021 roku - godz. 17:00

  1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
  3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2021-2030.
  4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”.
  5. Uchwała w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Raszyn na lata 2022-2030.
  6. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: https://esesja.tv/

Materiały na sesję i przebieg głosowań: http://raszyn.esesja.pl/posiedzenie/eaa1b61e-c415-4